primopredajni zapisnik vzorec

PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/pravilniki/Primopredajni_zapisnik_2011.pdf

5 maj 2011 ... PREVZEMNI IN PREDAJNI ZAPISNIK ob sklenitvi in prekinitvi delovnega razmerja pri Informacijskem pooblaščencu. Ime in priimek: ...

primopredajni zapisnik - Butan plin

https://www.butanplin.si/app/uploads/2018/06/Primopredajni-zapisnik.pdf

Butan plin, d.d., Ljubljana. Verovškova ulica 64a ... Tovarniška številka plinomera: Stanje: Tovarniška številka plinomera: Stanje: PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK ...

PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK Podatki o obstoječem lastniku/plačniku ...

https://7ejee65e3jwzostandardsa.blob.core.windows.net/media/1189/primopredajni_zapisnik_obrazec_okna.pdf

Datum primopredaje: Številka merilnega mesta ali številka števca za električno energijo: Stanje števca: VT (večja tarifa):. MT (manjša tarifa):. ET (enotna tarifa): ...

VZOREC

https://www.ljubljana.si/assets/Razpisi/pogodba_jss_mol_kupec_iz_ssrs_vzorec_21_04_2007.pdf

MOL) in varčevalci iz sistema Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme ... višini 40/100 nepremičnine, navedene v drugi alineji tega člena te pogodbe, skupaj ...

CV (vzorec)

https://www.lesarska.sclj.si/images/CV-vzorec_Europass.pdf

KOMPETENCE. 29.1 2014. © Evropska unija, 2002-2013 ... Komunikacijske kompetence. ▫ komunikacijske spretnosti;. ▫ sposobnost hitrega dojemanja bistva;.

ZAPISNIK O VRAČILU BLAGA / REKLAMACIJSKI ZAPISNIK

https://zolleks.si/uploads/zollex/public/_custom/Zapisnik_o_vrailu_blaga.pdf

V primeru nepravilne dobave artikla ali količine sprejmemo reklamacije v roku 8 dni od dobave blaga ob predhodnem dogovoru. Vračilo blaga je možno samo v ...

VZOREC, KOPV, 13

http://ld-race.si/ld-podova_data/dokumenti/Pravilnik%20o%20finan%C4%8Dnem%20poslov.%20in%20ra%C4%8Dunovodenju%20v%20LD.pdf

dolžniku pošlje pisni opomin s priporočeno poštno pošiljko in lahko zaračuna stroške opomina ter zakonske zamudne obresti. 6. člen. (1). V blagajni se lahko ...

Vzorec TSPI - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Tehnicne-specifikacije/V-pripravi/TSPI-P_06_460-osnutekjunij-2019-SO.pdf

mere. Asfaltna spodnja nosilna (stabilizirana) plast xxxxxxx. Asfaltna spodnja ... zadošča za natančen opis posameznih asfaltnih zmesi, ki jih proizvajamo in ...

Vzorec pogodbe - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSV/Dokumenti/JavnaNarocila/Sklad-za-vode/Majdicev-log/Vzorec-pogodbe.pdf

opozorila za sporni del naročniku predložiti dobropis. Če izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne predloži, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne.

Vzorec I - ZDUS

http://www.zdus-zveza.si/docs/novice/Vzorec_I.pdf

DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE. Komenskega 7. 1000 Ljubljana. Tožnik: IME IN PRIIMEK: ………………………………………………………… NASLOV: …

VZOREC POGODBE.pdf

http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/cc1b0c2e0c8f0e70c1257aef00442bbd/20db46e9844862c2c1257f9d003f02ff/$FILE/VZOREC%20POGODBE.pdf

VZOREC POGODBE. Urad predsednika Republike ... Ob prevzemu se podpiše primopredajni zapisnik, ki je priloga te pogodbe. Glede datuma primopredaje se ...

Vzorec pogodbe za PUD - EGSŠ

https://www.egss.si/wp-content/uploads/2019/05/Pogodba_vzorec_PUD.pdf

(delovno prakso) dijakov za poklic MEDIJSKI TEHNIK v obsegu 152 ur v času 24. ... oceno praktičnega usposabljanja (delovne prakse) vpisal v dijakov dnevnik,.

VZOREC OBRAZCA - NE IZPOLNJUJ!

http://www.jakrs.si/fileadmin/datoteke/Nova_spletna_stran/Javni_razpisi_in_pozivi/Razpisi/2018/JR9-KNJIGA-2018-2019/JR9-knjiga-2018-2019-ik.pdf

Pomen prijavljenega projekta izdaje knjig za obogatitev in razvoj slovenskega ... Naklada. Leto izdaje. MPC. 1. Zap. št. Ime in priimek avtorja. Naslov knjige.

Pogodba vzorec Energetika

https://www.medvode.si/files/other/news/85/120537Pogodba%20vzorec%20Energetika.pdf

VZOREC POGODBE št. naročnika: ... Izvajalec se obvezuje, v času odpovedi medsebojnega razmerja po pogodbi, izvajati pogodbena dela do izteka ...

Kako uporabiti ta vzorec?

https://mol.si/images/mol_si/pdf/o-nas/center_nabave/vzorec-eticnega-kodeksa.pdf

Ta vzorec dokumenta služi le kot priporočena struktura in vsebina za kodeks za ... bone), darila, dobropis, popust, potovanje, osebno ugodnost, nastanitev ali ...

Vzorec - Prodajna pogodba

https://www.ljubljana.si/assets/Razpisi/prodajna_pogodba_vzorec_21_4_07.pdf

VZOREC. Predmet pogodbe, cena in način plačila. II. Prodajalec proda, kupca pa kupita, in sicer kupec JSS MOL do 4/10, kupec fizična oseba pa do 6/10,.

Vzorec odstopne izjave Vzorec odstopne izjave

https://vdxl.im/static/webshop/withdrawal-form/EU_model_form_withdrawal_SI.pdf

Vzorec odstopne izjave. (Izjavo izpolnite in predložite le v primeru, da želite odstopiti od pogodbe). • Za: vidaXL B.V.. Mary Kingsleystraat 1. 5928 SK Venlo ...

Vzorec pogodbe - Občina Brežice

https://www.brezice.si/mma/Vzorec_pogodbe_-_Streha_GB.pdf/2017032212193108/?m=1490181540

22 mar 2017 ... 18/77), v nadaljevanju: Gradbene uzance. Podaljšanje pogodbenega roka mora izvajalec zahtevati od naročnika takoj, ko ugotovi katerega od ...

Vzorec pogodbe - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2018/RAZPISI/MAREC/MARIJE_VERE/Vzorec_pogodbe_OS_Marije_Vere.pdf

kazen lahko naročnik obračuna izvajalcu pri končni situaciji. Pogodbeni stranki se odpovedujeta uporabi 52. gradbene uzance. Izvajalec se prav tako zaveže ...

Vzorec gradiva za OS - Občina Brežice

https://www.brezice.si/mma/4.2%20to%C4%8Dka%20dnevnega%20reda/2019110411334099/?m=1572863620

4 nov 2019 ... 30.10.2019. OB-. FS.BREZICE.SI. Digitalno podpisal OB-FS.BREZICE.SI. DN: c=SI, st=Slovenija,. 2.5.4.97=VATSI-34944745, o=OBČINA.

Jeko-in, doo, Jesenice - vzorec - ENOS OTE doo

http://www.enosote.si/uploads/media/VLOGA_soglasje_za_prikljucitev.pdf

Zavrnitev soglasja za priključitev: Investitor ali lastnik stavbe nima pravice do priključitve: - če investitor ali lastnik stavbe ne izpolnjuje predpisanih pogojev za ...

Vzorec pogodbe - Vozilo GVC 16-25 (03.09.2015)

https://www.brezice.si/mma/Vzorec_pogodbe.pdf/2015091107583876/?m=1441951118

11 sep 2015 ... primopredajni zapisnik, v katerega se navedejo vse ugotovljene pomanjkljivosti, ki se morajo odpraviti na račun ponudnika, v roku, ki ga ...

Vzorec najemne pogodbe - Študentski dom Ljubljana

http://www.stud-dom-lj.si/sites/www.stud-dom-lj.si/files/vzorec_najemne_pogodbe_obrazec_3.pdf

13 apr 2018 ... VZOREC POGODBE. OBRAZEC 3. Najemodajalec: ... Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali.

Vzorec - Pogodba o prodaji solastniškega deleža

https://www.ljubljana.si/assets/Razpisi/prodajna_pogodba_solastniski_delez_vzorec_21_4_2007.pdf

da sta solastnika, in sicer JSS MOL do deleža 4/10, ..... kupec pa do deleža 6/10 ……………. stanovanja št. .. v skupni izmeri … m2, ki se nahaja v …. nadstropju ...

- PRIMER DOPISA PREDSEDNIKU VLARE RS – - VZOREC ZA ...

https://www.ttip-free-zones.eu/sites/default/files/materials/Dopis%20predsedniku%20Vlade%20RS-Proti%20tajnim%20sporazumom%20-%20Vzorec%20za%20medije.pdf

PRIMER DOPISA PREDSEDNIKU VLARE RS –. - VZOREC ZA MEDIJE –. Spoštovani dr. Miro Cerar, predsednik vlade Republike Slovenije! Z zaskrbljenostjo ...

Vzorec pogodbe - Kombi - Občina Brežice

https://www.brezice.si/mma/Vzorec_pogodbe_-_Kombi.pdf/2011111014525692/

POGODBA št. P- /11. DOBAVA VOZILA ZA PREVOZ OTROK. Sklenjene med pogodbenima strankama: NAROČNIK: OBČINA BREŽICE. Cesta prvih borcev 18.

BIOLOŠKI VZOREC PRIPOROČEN ODVZEM ENOTA ...

http://www.zd-zagorje.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fupload%2FKatalog_preiskav___izdaja_1_%28003%29.pdf

S - Bilirubin cel. S - Sečna kislina. S - LDL - Holesterol. S - HDL - Holesterol. S - Trigliceridi. PREISKAVA. ZD ZAGORJE - LABORATORIJ. Stran od strani: 1 od 5.

vzorec prodajne pogodbe - Informacijski pooblaščenec

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/natecaji/Prodaja_avtomobila-Objava_na_spletu_IP-Priloga-pogodba.pdf

29 jul 2014 ... Identifikacijska številka za DDV / Davčna številka: ... sodni cenilec za motorna vozila g. ... (kupec), zato se z njim sklepa ta pogodba, da je kupec ...

Št. pogodbe: VZOREC A POGODBA IZDELAVA PROJEKTNE ...

https://www.brezice.si/mma/Vzorec_pogodbe_A_-_PD_vrtec_Dobova.pdf/2018072515094235/?m=1532524182

25 jul 2018 ... predvideval star Pravilnik o projektni dokumentaciji, ki bosta naročniku podlaga z nadaljnje odločanje. 2. Dokumentacija za pridobitev ...

VZOREC POGODBA O ZAPOSLITVI (za ... - Združenje Manager

https://www.zdruzenje-manager.si/assets/Baza-znanja/Prirocniki/vzorec-managerske-pogodbe.pdf

VZOREC. POGODBA O ZAPOSLITVI. (za predsednika uprave) 1 ki sta jo dne ... vsako pisno obvestilo predsednika uprave o odpovedi delovnega razmerja, ki ga ...

Vzorec pogodbe - SDOPN - Občina Brežice

https://www.brezice.si/mma/-/2016053014004044/?m=

končno odločitev, mora izvajalec naročniku dostaviti e-dobropis. V kolikor bo za izvedbo ... dobropis v skladu z določili te pogodbe. Naročnik se za dela iz te ...

VZOREC 1 REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ... - ARRS

http://www.arrs.si/sl/progproj/crp/razpisi/19/inc/Vzorec-pogodbe-MF.pdf

VZOREC. 2. Podlaga za to pogodbo so: Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 19/19) ... del ali dobropis za znesek razlike.

vzorec pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas - Kadring

http://www.kadring.si/files/default/VZORCI/PZ-D%C4%8C-vzorec.pdf

Delavcu pripadajo tudi drugi osebni prejemki iz delovnega razmerja in ... izobraževanjem mogoče izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavca iz razloga ... Če sporazumna rešitev ne bo mogoča, bo o sporu odločalo pristojno sodišče.

Vzorec okvirnega sporazuma - Občina Brežice

https://www.brezice.si/mma/Vzorec_okvirnega_sporazuma_-_Pisarni__ki_material_17-19.pdf/2016122815574958/?m=1482937059

28 dec 2016 ... Predhodno naštete ukrepe lahko kupec uveljavlja po opominu. Opomin mora biti dobavitelju poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način.

Četrti vzorec navezanosti - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2003_3/cugmas.pdf

do matere pri ponovnem srečanju z njo (natančen opis postopka glej v Cugmas, ... Otroci, ki izražajo vzorec navezanosti anksioznost - izogibanje (vzorec A), ... ali motenosti, kot se mati prilagaja otrokovim deficitom, zato so le-ti v manjši meri.

Vzorec - Obrazec za odstop od pogodbe - Hervis

http://www.hervis.si/medias/sys_master/root/h3b/h73/9950863523870/Vzorec-Odstop-od-pogodbe-SLO.pdf

(Če bi radi odstopili od pogodbe, vas prosimo, da izpolnite ta obrazec in nam ga vrnete skupaj z blagom. Pravi naslov za vračila blaga najdete v paketu, ki je ...

vzorec za gradivo primer - Biotehniška šola Maribor

http://www.bts.si/index.php/programi/ucna-gradiva/category/27-zivilstvo?download=310%3Asadje-zelenjava-pivo&start=20

V sedanjem času izraz matični sok velja za sok iz črnega ribeza in robide, ... Uporabljamo tunelski pasterizator, v katerem izvajamo pasterizacijo v embalaži.

Obrazec 3: Vzorec pogodbe o zaposlitvi - Mariborska razvojna ...

http://www.mra.si/uploads/2/9/3/7/29371337/obrazec-3_vzorec-pogodbe.pdf

Obrazec št. 3: Vzorec pogodbe o zaposlitvi. Na podlagi: ... delodajalec in delavec(ka) oblikovala v roku tedna dni po nastopu delovnega razmerja. ... neupravičene odsotnosti z dela, če se ne vrne na delo do vročitve izredne odpovedi. 11. člen.

vzorec prodajne pogodbe - Stanovanjsko podjetje Konjice

http://spkonjice.si/wp-content/uploads/2019/04/VZOREC-PRODAJNE-POGODBE.pdf

kupcu proti plačilu celotne kupnine izročiti zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, ki je predmet prodaje, v korist kupca, ...

CONDA Vzorec pogodbe o podrejenem posojilu 1 / 10 LOGOTIP ...

https://www.conda.si/wp-content/uploads/2016/04/conda-vzorec-pogodbe-o-podrejenem-posojilu.pdf

3.3 Pogodba se razveže, če se ne doseže praga financiranja do konca roka ... the term of this Contract, the Company concludes an agreement with CONDA ...

Št. pogodbe: VZOREC POGODBA IZVAJANJE ... - Občina Brežice

https://www.brezice.si/mma/Vzorec_pogodbe_-_GI_Arti__e.pdf/2019040512023371/?m=1554458553

2. člen. S to pogodbo izvajalec prevzema naslednje inženirske storitve: 1. Pregled celotne projektne dokumentacije (izgradnja vrtca in šole). 2. Sodelovanje v ...

Vzorec pogodbe - Sprememba namembnosti GŠ - Občina Brežice

https://www.brezice.si/mma/vzorec_pogodbe__sprememba_namembnosti_g__pdf/2011060816484468/?m=1307544524

1. člen. S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzema v izvajanje dela: GLASBENA ŠOLA BREŽICE: SPREMEMBA NAMEMBNOSTI DELA OBJEKTA IZ.

Vzorec pogodbe - Občina Dobrova - Polhov Gradec

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/priponke/vzorec%20pogodbe%20taxi%20prevozov.pdf

1 sep 2012 ... vzorec. POGODBA ZA IZVAJANJE PREVOZOV. Št.: ki jo skleneta: ... spremembe voznih redov, o čemer obvesti izvajalca. OBVEZNOSTI ...

Ravne Pismo o nameri -VZOREC - Občina Pivka

https://www.pivka.si/files/other/news/102/44287Dodatno%20gradivo%20-%20Ravne%20Pismo%20o%20nameri%20-VZOREC.pdf

Datum: PISMO O NAMERI ZA SODELOVANJE. Družba »Investitor«, d. o. o. in Občina Pivka izražata namero za obnovo in oživitev kompleksa Ravne. Želja obeh ...

Vzorec kataloga informacij javnega značaja - centerdobrna.si

http://www.centerdobrna.si/wp02/wp-content/uploads/2016/04/Katalog-2016.pdf

11 apr 2016 ... Druge oblike kataloga: Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu CUDV ... Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu · - Pravilnik o določitvi ...

VZOREC POGODBE Priloga 11 KUPOPRODAJNO ... - Okolje piran

http://okoljepiran.si/wp-content/uploads/2019/02/Priloga-11-Pogodba-za-dobavo-%C5%A1tirih-elektri%C4%8Dnih-vozil.pdf

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod pogojem iz 27. člena te pogodbe in ima rok veljavnosti do dneva izpolnitve ...

vzorec statuta sd - Strelsko društvo Škofja Loka

http://www.sd-skofjaloka.si/datoteke/bilteni/Statut%20-%20Strelsko%20drustvo%20Skofja%20Loka.pdf

pisni opomin,. - opomin pred izključitvijo in. - izključitev iz društva. Sklep je veljaven, če se z njim strinja vsaj polovica prisotnih članov disciplinskega razsodišča.

Vzorec najemne pogodbe - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Razpisi/vzorec-najemne-pogodbe_c.-27.april2a.pdf

si je najemnik pred podpisom te pogodbe ogledal poslovni prostor in ga vzame v ... Najemnik ima pravico uporabljati najeti poslovni prostor za gostinsko dejavnost. ... Ta pogodba lahko preneha pred potekom časa, za katerega je sklenjena:.

STRES je vzorec fizioloških, čustvenih, spoznavnih in vedenjskih ...

https://dijaski.net/get/psi_plo_stres_potrebe_dusevne_obremenitve_01.pdf

STRESORJI so vsi pojavi, ki jih doživljamo kot grožnjo ali izziv in zato telesno in duševno obremenjujemo našo osebnost. Vsakodnevni stresorji: šola, služba, ...

Vzorec kataloga informacij javnega značaja - Zdravstveni dom dr ...

https://www.zd-mb.si/Portals/0/Docs/OZavodu/ZDM%20KATALOG%20-oktober%202018.pdf

5 okt 2018 ... ZZZS: 90255. Glavna dejavnost zavoda: splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost. Zavod je ... Kungota, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Miklavž na Dravskem polju ... vložiti pritožbe na negativno odločitev zavoda. Pravno ... odločbo, s katero je bila vaša zahteva zavrnjena, ter zoper sklep, s.

VZOREC ŽIVLJENJEPISA (za pisanje vloge za magisterij ali doktorat):

http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2684/Vzorec_zivljenjepisa.pdf

Od – do: ime fakultete in smer. * datum zagovora magistrske naloge: naslov naloge, področje dela, mentor. ZAPOSLITEV: * Od – do: navesti podjetja, ustanove, ...

KOLEDOVANJE – vzorec 1 ZVEZDA: Poslušajte vsi ljudje, moja ...

http://www.missio.si/wp-content/uploads/2012/03/KOLEDOVANJE-vzorec-1-in-2.pdf

naj vaš dar pogum jim da. VSI: Naj blagosloví vas vse Gospod, naj bo srečna vaša pot, naj vas mir in pa veselje skozi novo leto pelje. KOLEDOVANJE – vzorec ...

Vzorec sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev za promocijo ...

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/mga/agriprod-mga-simple-mono-benef_sl.pdf

16 jan 2018 ... Ta vzorec sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev vsebuje vse ... bo potrdila znesek za izterjavo in na dolžnika uradno naslovila opomin.

VZOREC ENOTNE SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST 1_popravljena

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/sluzba-za-premicno-dediscino/vzorec-enotne-sistemizacije-delovnih-mest.pdf

Nudenje pomoči strankam, ki preučujejo gradivo v muzeju. • Priprava gradiva za ... strokovni izpit za konservatorja restavratorja. - poznavanje računalniške ...

Vzorec pogodbe - Obnova stanovanj - Občina Brežice

https://www.brezice.si/mma/Vzorec_pogodbe_-_Obnova_stanovanj.pdf/2016072718445365/?m=1469637883

27 jul 2016 ... Prešernova 11b, Brežice (tri stanovanja). - Globoko ... Tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko ...

Priloga IX: Vzorec soglasja uporabnika vozila - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-048-02292-OB~P009-0000.PDF

To soglasje velja od: ……………………… dalje za nedoločen čas in ga lahko tako lastnik vozila, kot tudi uporabnik kadarkoli pisno prekliče. O preklicu je treba ...

vzorec statuta ribiške družine 20 - Ribiška družina Ljubno

http://www.rd-ljubno.si/Out.aspx?id=2437&action=download

javni opomin, denarna kazen v višini od 2 kratne do 6 kratne cene dnevne ribolovne dovolilnice, prepoved ribolova od enega do treh let in izključitev iz RD.

Vzorec kataloga informacij javnega značaja - OŠ Selnica ob Dravi

http://www.os-selnica.si/files/2019/10/Katalog-IJZ-O%C5%A0-Selnica-ob-Dravi-1.pdf

29 okt 2019 ... OSNOVNI PODATKI O KATALOGU IJZ. Naziv zavoda: Osnovna šola Selnica ob Dravi. Naslov: Mariborska cesta 30. Pošta: 2352 SELNICA OB ...

VZOREC PISNIH IZPITNIH VPRAŠANJ - Agencija za civilno letalstvo

https://www.caa.si/upload/editor/file/filedb003100bc7d789.pdf

VZOREC. PISNIH IZPITNIH VPRAŠANJ. POOBLASTILO. UČITELJ LETENJA Z ULTRALHKIMI ... b) Višinomer ni več natančen in ga je potrebno poslati na testiranje. ... R-02 Zračni tlak, na katerega je nastavljen višinomer zrakoplova, ki meri.

2 Vzorec pogodbe o najemu občinskega zemljišča - Občina Hoče ...

https://www.hoce-slivnica.si/files/other/news/166/7679115-%202%20Vzorec%20pogodbe%20o%20najemu%20ob%C4%8Dinskega%20zemlji%C5%A1%C4%8Da.pdf

v času trajanja te najemne pogodbe na svoje stroške vzdrževal zemljišče in njegovo infrastrukturo v takšnem stanju, da bo omogočena normalna uporaba;.