34/2015, Razglasni del - Uradni list RS

15 maj 2015 ... 11.13 Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar ... 2015/16 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje progra- ... sprednji strani »Ne odpiraj – Prijava za štipendijo iz naslova ... Državno pravobranilstvo, zuna-.

34/2015, Razglasni del - Uradni list RS - Sorodni dokumenti

34/2015, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015034.pdf

15 maj 2015 ... 11.13 Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar ... 2015/16 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje progra- ... sprednji strani »Ne odpiraj – Prijava za štipendijo iz naslova ... Državno pravobranilstvo, zuna-.

059/2015, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015059.pdf

7 avg 2015 ... oseba: Rokavec Franci, župan, kontaktna oseba: Igo- rij Parkel. 2. ... pisarna Sajovic d.o.o., Koroška cesta 21, 4000 Kranj. Odvetnik Jure ...

012/2015, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015012.pdf

27 feb 2015 ... 1070500030619003, izdajatelj Cetis Celje. ... jatelj Cetis Celje d.d. gnm‑335017 ... voznikova kartica št: 1070500002339001, izdajatelj Ce-.

035/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019035.pdf

31 maj 2019 ... Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica,. Jezersko, Kanal ... Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notar- sko mesto s ...

004/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018004.pdf

19 jan 2018 ... področju turizma v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik. MOV, št. 28/2017) ... Kranj, Hranilnica LON d.d., Kranj, Addiko Bank d.d.,. Ljubljana ...

084/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018084.pdf

28 dec 2018 ... 4 – upravičenec ima zaposlenih do 5 oseb za polni delovni čas. 3. ŠTEVILO NA NOVO ... čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec ... o organiziranju in delovanju SDTS – Sindikat Lidl Slo- venija« in ga vpiše v ... rošec, Prešernova cesta 8, Velenje, zaradi izterjave. 46,68 EUR ...

010/2020, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020010.pdf

21 feb 2020 ... socialnega varstva v Mestni občini Koper v letu 2020, se spremeni rok ... to osebo zaposlili v letu razpisa, za polni delovni čas za najmanj eno ...

057/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018057.pdf

Št. 57. Ljubljana, petek 24. 8. 2018. ISSN 1318-9182. Leto XXVIII. Razglasni del ... 2018. Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del. (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 ... Hribovšek Matevž, Črni vrh v Tuhinju 1, Laze v Tuhi-.

69/2009, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009069.pdf

4 sep 2009 ... v korist Drago Kreslin, za zavarovanje de- ... je last dolžnika Hajdini Ajdina, Ljub ljanska. 97, 1230 ... izdano na ime Fajdiga Marija. gnl-306510.

90/2011, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011090.pdf

11 nov 2011 ... postopek po pokojni Klun Mariji, rojeni Pan- tar, hčerki ... pokojne Klun Marije, da se v roku enega leta ... Kosednar Anemari, Nuskova 35A, Ro-.

022/2017, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017022.pdf

28 apr 2017 ... sklenjena pogodba o sodelovanju in jasna opredelitev ... ku naj bo tako v obliki Word kot tudi optično prebrana ... ter vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis. 2. ... godbe v zemljiški knjigi pa še kupoprodajna pogodba.

073/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019073.pdf

6 dec 2019 ... rostni kategoriji, tisti, kamor ga glede na starost uvrščajo pravila pristojne ... Zakoniti zastopnik: Aleksander Saša Arsenovič, žu- pan. Kontaktna ...

015/2017, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017015.pdf

31 mar 2017 ... delavca/delavke za polni delovni čas na letni ravni lahko dosega največ 24.000 ... 93539228, izdala FGPA, UM. gni337713. Drugo preklicujejo.

21/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018021.pdf

Št. 21. Ljubljana, petek 30. 3. 2018. ISSN 1318-9182. Leto XXVIII. Razglasni ... Št. 21 / 30. 3. 2018 / Stran ... Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4, 1000 Ljublja-.

021/2020, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020021.pdf

13 mar 2020 ... Alenka Čeh. Gerečnik, p.p. 1234 Maribor, zoper dolžnika Miha Širaj,. EMŠO 3012984500296, Ljub ljanska cesta 26, Kočevje, zaradi izterjave ...

016/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018016.pdf

9 mar 2018 ... polni delovni čas za najmanj eno leto, ki so državljani. Republike Slovenije ... najemnik pridobiti predhodno soglasje Občine Izola. Izklicna cena v ... Sindikata Spar Slovenija – skladišče Letališka« in ga vpiše v evidenco ...

57/2013, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013057.pdf

5 jul 2013 ... ne nepremičnine ne sme biti nižja od 2x vrednosti odo- brenega posojila. ... dajo nepremičnine – stanovanje Jenkova 15, Velenje«. Na hrbtni strani ... čič, Bogdan Oblak, Ivan Meh, Rajko Kodrič, Janez Škr- lec, Branko Oberč, Vlado ... Trbovlje, se v tem izvršilnem postopku postavi začasno zastopnico, Janja ...

077/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019077.pdf

20 dec 2019 ... stopa odv. Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o.,. Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Mesudu Vilić,. Štepanjska cesta 9, Ljub ljana, ...

90/2007, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2007/Ra/r2007090.pdf

5 okt 2007 ... Kalamanda Maja, Majaronova ulica 004,. Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 003015984, reg. št. 279003, izdala UE. Ljubljana. gnt- ...

44/2009, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009044.pdf

12 jun 2009 ... »Korotan« Ravne na Koroškem, Čečovje ... njene med prodajalkami Terezijo Lešnik, roj. 27. 9. ... svoj delež v višini 16/32, Genovefa Lešnik.

26/2011, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011026.pdf

8 apr 2011 ... (štedilniki, hladilniki in zamrzovalniki ali nji- hove kombinacije, pralni, sušilni ... Fekonja Luka, Maistrova 16, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika ...

92/2013, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013092.pdf

8 nov 2013 ... cesta 134b, Ljub ljana, ki ga zastopa odvetnica Alenka. Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor, proti dolžniku Amelu. Kadirić, 52 Birchview dr., ...

022/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019022.pdf

5 apr 2019 ... Na razpisu lahko sodeluje tudi GZ za nabavo vozila za GZ v skladu z ... PRENOSNA MOTORNA BRIZGALNA ... izpisek ali najemna oziroma zakupna pogodba za naj- ... listine Kupoprodajna pogodba o prodaji stanovanja, ki.

055/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019055.pdf

13 sep 2019 ... ki ga zastopa Matej Skaza, odvetnik v Ljubljani, zoper nasprotno udeleženko Milijano Pucarević, bivališče ne- znano, zaradi razveze zakonske ...

45/2014, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014045.pdf

20 jun 2014 ... čju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/90) ter območja ... strani: http://www.izola.si, oglasna deska ter obvestila in novice. Razpisno ...

076/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019076.pdf

13 dec 2019 ... 2019, Občina Ig, Gove- karjeva cesta 6, 1292 Ig, objavlja preklic javnega razpisa ... Žunko Tilen, Kardeljeva cesta 79, Maribor, dijaško izkaznico ...

014/2020, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020014.pdf

6 mar 2020 ... Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) ... zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis z opi- som dosedanjih izkušenj.

20/2013, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013020.pdf

8 mar 2013 ... 2013 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposlen pri Andreji Zidanšek, odvetnici iz. Zreč, Cesta na Roglo 11j. Odvetnik Gregor Lepoša ...

072/2016, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016072.pdf

18 nov 2016 ... ni v kazenskem postopku), kratek življenjepis ter pro- gram vodenja ... Prevzemnik odvetniške pisarne Bernarda Tajnška je. Tomaž Bromše ...

028/2016, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016028.pdf

15 apr 2016 ... dni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na. kW nazivne toplotne moči ... vode (zbiralniki deževnice, sistem izrabe padavinske vode, prekritje ... ljana, obrazce stroge evidence: Merkur zavaroval-. Preklici nica d.d. ...

065/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019065.pdf

30 okt 2019 ... med članov konzorcija, na dan oddaje vloge, sklenjene ... obdobju dveh let od dneva oddaje vloge: ... 1070500028431001, izdal Cetis Celje.

007/2020, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020007.pdf

31 jan 2020 ... vloge na javni razpis), (cilj 6.8 iz Priloge 3 javnega razpisa). 2. 8. Nakup ... 1070500003390020, izdal Cetis Celje d.d., na ime. David Ulaga.

18/2012, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012018.pdf

9 mar 2012 ... Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Solvenije. Date: 2012.03.09 ... tečajna komisija preverjala v skladu s Stan- ... vska hranilnica d.d. Ljub ljana, matična šte- ... novanjske stavbe na Jesenicah, Delavska ulica 7 ...

046/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019046.pdf

19 jul 2019 ... Občini Trebnje, ki so sestavni del Odloka o sofinancira- nju letnega ... Skupni načrt pripojitve je bil potrjen v obliki notar- skega zapisa pri ...

47/2010, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010047.pdf

11 jun 2010 ... Uprava družbe predsednik uprave. Borut Jamnik članica uprave mag. ... Janez Vrviščar iz Kamnika. Začasni zastopnik ima v postopku, v kate-.

008/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018008.pdf

9 feb 2018 ... rabljena v letu 2018. 9. Prijavitelj lahko z istim projektom, ... tifikat NPK: gozdarski sekač/gozdarska sekačica, št. 3540122011-20-2017-88266, ...