Pečin nariv ob Periadriatskem lineamentu - geologija

low metamorphosed rocks, the Štalenska Gora (Magdalensberg) and the ... slip elements; 11 Boundary of the Peca thrust; 12 Boundary of the North Karavanke ...

Pečin nariv ob Periadriatskem lineamentu - geologija - Sorodni dokumenti

Pečin nariv ob Periadriatskem lineamentu - geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=790

low metamorphosed rocks, the Štalenska Gora (Magdalensberg) and the ... slip elements; 11 Boundary of the Peca thrust; 12 Boundary of the North Karavanke ...

Pečin nariv ob Periadriatskem lineamentu - Revija Geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=790

low metamorphosed rocks, the Štalenska Gora (Magdalensberg) and the ... slip elements; 11 Boundary of the Peca thrust; 12 Boundary of the North Karavanke ...

geologija 52_2.indd - Revija Geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=1068

stranjevanje delcev prsti in preperine z naravnimi ... spadajo med rigolana tla na fli{u (horizonti: P–C). ... Erozijsko polje 1 na goli prsti v olj~niku in povr{inski.

čas in geologija

https://studentski.net/get/ulj_ntf_ge1_osg_sno_cas_in_geologija_01.pdf

Geološka časovna lestvica. ❖ Eon. ❖ Proterozoik, fanerozoik. ❖ Era. ❖ Paleozoik, mezozoik, kemozoik. ❖ Sistem. ❖ Kambrij, ordovicij, silur, devon, karbon, perm.

GEOLOGIJA

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=163

Zagorski terciar je samostojen del laškega sinklinorija. ... 2e Bittner (1884) je razdelil terciar med ... mlajši, srednjemiocenski sedimenti (litavski apnenec). Perm.

Untitled - geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=826

246), Betalov spodmol, Parska golobina, Mornova zijalka and Špehovka are well known by their Alpine marmot remains. Potočka zijalka, Špehovka and Parska.

Dacite - geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=403

ped by mixing of lava or magma and the enclosing soft ... lava or magma to the enclosing sediment. ... and the Celje Fault join at Rogatec, and con- tinue on the ...

GEOLOGIJA KVARTARJA

https://studentski.net/get/ulj_ntf_ge1_gkv_sno_geologija_kvartarja_01.pdf

19 apr 2017 ... obdobja (nekaj 10 000do 100 000 let), medtem ko stadiali obsegajo ... HOLOCEN je zadnja geološka epoha in sodi v periodo KVARTARJA.

Ali je prcdkambrij na Pohorju? - geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=1001

Alpe je nagubala in dvignila sorazmerno mlada alpidska orogeneza, ... rabljali. Najmlajša orogeneza in z njo zvezana regionalna metamorfoza je bila alpid ska.

Untitled - Revija Geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=274

gradno metamorfozirane leče eklogita. — Biotitni metamorfni skrilavec prehaja postopno v biotitno muskovitni blestnik in gnajs, ki vsebujeta eklogit in amfibolit.

Recenzije – Reviws - geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=1026

Str. 104 NEFRIT Naj bi bil 'ilav drobnozrnat razli~ek aktinolita ali tremolita. V resnici je ... N.pr. za malahit kot zelo cenjen okrasni kamen navaja Sinkakas (Van.

geologija 52_1.indd

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=1053

Pogosto vsebuje puhlica tudi do 10 % drobnega peska, v prime- rih, ko le-ta presega 20 %, pa bi morali govoriti o pe{~eni puhlici. »Tipi~na« puhlica lahko vse-.

O RAZISKOVANJU MINERALNIH SUROVIN V LR ... - geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=1

... pri Šmartnem v Tuhi-. Ruda pri Sevnici: Pb nju: keramična glina. Rudnica, hrib pri Boh. Bistrici: Stegovnik v Karavankah: Hg, Cu boksit. Stol v Karavankah: Mn ...

geologija 51_2 koncna.indd

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=1032

15 dec 2008 ... Klju~ne besede: Slovenski bazen, zgornji trias, jura, mikrofacies, ... Koble in položaj železni{kega predora Bohinjska Bistrica–Podbrdo. Iz: OGK ...

STRATIGRAFSKE IN TEKTONSKE RAZMERE V ... - geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=193

apnenec, apnenčasti skrilavec, apnenec z rožencem in liditom omenjenih starosti v Karnijskih Alpah ... Metamorfni skrilavec gradi tudi. Hermonkovo sedlo, kjer ...

Karbonatne kamnine Pece - geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=602

Karbonatne kamnine Pece. Carbonate rocks of Mt. Peca, Slovenia. Bernarda BOLE. Geolo{ki zavod Slovenije. Dimi~eva 14, SI-1001 Ljubljana, Slovenija.

403-426_markic et al.indd - Revija Geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=511

2Cesta Ton~ke ^e~ 105, 1420 Trbovlje, Slovenia: zora.kalan masicom.net. 3Department of Geology, Faculty of Natural Sciences and Engineering, University of ...

347-360_fux gosar.indd - geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=508

Vsebnosti svinca in drugih težkih kovin v sedimentih na obmo~ju. Meži{ke ... Analiza sedimentov reke Meže in pritokov je pokazala, da ... Ob cesti proti Avstriji,.

Geologija Sicilije - NTF - Univerza v Ljubljani

https://www.ntf.uni-lj.si/og/wp-content/uploads/sites/3/2015/09/vodic_Sicilija_2010.pdf

Italija. Geologija Sicilije. Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo ... evropski delujoči vulkan Etna in vulkansko Eolsko otočje.

Wocheinit - boksit iz Bohinja - geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=807

Wocheinit - boksit iz Bohinja. Wocheinite - Bauxite from Bohinj. Borut Razinger. Hrušica 175, 4276 Hrušica, Sl-Slovenija. Ključne besede: wocheinit, rudnik in ...

Škofjeloška obročasta struktura - geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=972

obročaste strukture prevladuje uranova ruda ob spremljavi bakrovih mine- ralov, na robu uranova in zunaj bakrova. Vsa rudišča so sedimentacijskega nastanka.

GEOLOGIJA HRVATSKE (Sjeverna Hrvatska) - PMF

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Predavanje_17-12-2018.pdf

17 pro 2018 ... VARISCIJSKA (HERCINSKA) OROGENEZA. HERCINSKA OROGENEZA. PANGEA. → Oko 290 Mio – gornji dio P1 ...

HISTORIJSKA GEOLOGIJA 2 Mezozoik i Kenozoik

http://gfz.hr/~buckovic/Historijska_geologija_2.pdf

Zbog orogenih aktivnosti do kojih dolazi postupnim sudarom. Jadranske mikroploče sa Euroazijom tijekom starijeg paleogena (alpska orogeneza), emergirani.

Dr. Mihi Mišiču v slovo - geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=1326

Miha Mišič, strokovnjak na področju raziskovanja glin z rentgensko difrakcijo . Nismo mogli verjeti, da se je z nepolnimi oseminšestdesetimi leti poslovil od nas.

Premog v Murski formaciji - geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=1121

Coal in the Mura Formation (Pontian) between Lendava (Slovenia) and Mursko. Sredi{}e ... ka tu prikazujemo le enega od njunih klju~nih diagramov (sl. 2).

Conodonten-Stratigraphie der Obertrias von Slowenien ... - geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=802

gora bei Kranj vor ( G r a d & F e r j a n č i č , 1976, 35). Buser(1990) hat die Kossmatschen homsteinführenden Plattenkalke von Škof j a. Loka als plattigen ...

Prospekcija radioaktivnih kamenin v Sloveniji - geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=209

V kameninah in vodi zemeljske skorje so stalno prisotni tudi radio- ... (srednj a in zgornja triada),. 4 werfen. - sk e plast i (spodnja triada),. 5 apnene c in dolomit ( ...

361-392_ocepek jerman.indd - Revija Geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=509

Pomen inženirske geologije pri na~rtovanju in gradnji zahtevnih objektov v ... strižni kot: φ kohezija c (kPa) modul elasti~nosti E. (MPa) (1Hoek et al., 2002,.

STRATIGRAFSKE IN TEKTONSKE RAZMERE V ... - Revija Geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=193

Metamorfni skrilavec gradi tudi. Hermonkovo sedlo, kjer leži v njem manjša tektonska krpa retskih in jurskih sedimentov. Pomembne strukturne podatke smo ...

Two new petalodont teeth (Chondrichthyes ... - Revija Geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=797

A deformed petalodontid tooth was discovered by Jože Bedič of Jesenice. The lo- ... xina alpina alpina, which ranges from limestones to the Upper Gzelian.

rudarsko-geološki glasnik 2008. - Geologija.ba

http://geologija1.mojweb.ba/file/rgg-12m/69

PREDKAMBRIJ<; Kambrij, Silur Devon, Karbon i Perm >PALEOZOIK<; Trijas, Jura i Kreda >MEZO-. ZOIK<; Tercijar i Kvartar >KENOZOIK< - razdoblja geološke ...

Sediment sečoveljske soline - Revija Geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=979

Sediment sečoveljske soline. Sediment of the salt marsh of Sečovlje. Bojan Ogorelec in Miha Mišic. Geološki zavod Ljubljana, 61000 Ljubljana, Parmova 33.

Wocheinit - boksit iz Bohinja - Revija Geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=807

Wocheinit - boksit iz Bohinja. Wocheinite - Bauxite from Bohinj. Borut Razinger. Hrušica 175, 4276 Hrušica, Sl-Slovenija. Ključne besede: wocheinit, rudnik in ...

in norijskih apnencih osrednjih Kamniških Alp - geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=859

jata pa še dve nemarkirani lovski stezi čez Gamsov skret in Žmavčarje (4 ure). Plasti so bile podrobneje raziskane v okviru diplomske naloge (J a m n i k, 1989) ...

Kranjska rakovica« iz srednjemiocenskih ... - Revija Geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=539

Gimnazija Novo mesto, 159 str., Novo mesto. Müller, P. 1984: A bádeni emelet tízlábú rákjai. (Decapod Crustacea of the Badenian). –. Geologica Hungarica, 42 ...

Erozija tal v slovenski Istri - Revija Geologija

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=1068

Erozijo tal v ~lanku razumemo kot »... vsako od- stranjevanje delcev prsti in preperine z naravnimi. Erozija tal v slovenski Istri. Soil erosion in Slovene Istria.