Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov ... - Občina Lenart

o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine ... Romanska gradbena faza z zidavo iz pravilno obdelanih kamnitih kvadrov je bila ... varstvenih kriterijih uvrščala v kulturno dediščino, sama muzejska zbirka, ki je v ...

Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov ... - Občina Lenart - Sorodni dokumenti

Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov ... - Občina Lenart

https://www.lenart.si/images/Seje-obcinski-svet/9%20seja/9._Odlok_o_razglasitvi_kulturnih_spomenikov_lokalnega_pomena_na_obmoju_obine_Lenart_1.obravnava.pdf

o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine ... Romanska gradbena faza z zidavo iz pravilno obdelanih kamnitih kvadrov je bila ... varstvenih kriterijih uvrščala v kulturno dediščino, sama muzejska zbirka, ki je v ...

odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega ...

https://www.novomesto.si/mma/04_razglasitvi_nepremicnih_kulturnih_spomenikov_lokalnega_pomenapdf/2018010916153194/

1 apr 2016 ... EŠD 8721 Novo mesto - Klet in spominska plošča talcem, ... Na grobu je postavljena manjša nagrobna plošča. ... Marofu, po rimski zasedbi pa je bila antična naselbina verjetno na območju današnjega Kapiteljskega griča.

OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI TABORA ... - Občina Cerknica

https://www.cerknica.si/files/other/news/31/51573_7160Priloga%20k%205.%20to%C4%8Dki%20dnevnega%20reda.pdf

Občina Cerknica načrtuje postopno celostno obnovo Tabora v Cerknici, ki je ... kartuzije Bistra, h kateri je bila inkorporirana župnija Cerknica do leta 1395 – je ...

Osnutek Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim ... - Občina Bled

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/To%C4%8Dka-11-Osnutek-Odloka-o-razglasitvi-gozdov-s-posebnim-namenom.pdf

Za gozdove s posebnim namenom, ki jih zajema ta odlok se štejejo gozdovi, ki jih kot gozd opredeljuje jo veljavni gozdnogospodarski načrti, ne glede na stanje ...

Seznam kulturnih spomenikov, ovrednotenih za razglasitev za ...

https://www.norwaygrants.si/2009-2014/wp-content/uploads/2014/02/valor_SDP_2013-12-27.pdf

27 dec 2013 ... 906 Bled - Vila Epos profana stavbna dediščina neznano. BLED. 28 Bodešče - Cerkev sv. Lenarta sakralna stavbna dediščina. SLP.

Priloga 1: Seznam kulturnih spomenikov, ki postanejo ... - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/1999-01-4260-p1.pdf

OBČINA: 003 - BLED. Bled - Blejski otok (EŠD 5287). Odlok o razglasitvi Blejskega otoka za kulturni spomenik državnega pomena. (Uradni list RS, št. 81/99).

Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega ...

https://www.gor-radgona.si/mma/os201503ad05odlok_o_razglasitvi_kulturnih_spomenikov_ogr_%28iiobravnava%29strokovne_podlagejun2014&kartepdf/20150210140638/?m=1423573598

19 jun 2014 ... V to zvrst sodijo tudi drevoredi, alpinetumi, gaji, rozariji, skalnjaki, zeliščni vrtovi in druge vrtnoarhitekturne ureditve. (ureditve javnih prostorov);.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah ... - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/LEA_2019/SEJE/7._SEJA/9._Predlog_Odloka_o_spr._in_dop._Odloka_o_ustanovitvi_ZTKK.pdf

2 sep 2019 ... ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik« v prvi obravnavi. 2. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o ...

6.Predlog odloka o Občinskem podrobnem ... - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/2095086.Predlog%20odloka%20o%20Obcinskem%20podrobnem%20prostorskem%20nacrtu%20Ko%C5%A1cakov%20hrib.pdf

16 okt 2019 ... Prednost pri urejanju poti imajo parcele v lasti občine Grosuplje. ... zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije d.d..

Predlog Odloka o podeljevanju štipendij Občine ... - Občina Metlika

https://www.metlika.si/files/other/news/87/1856638.%20TO%C4%8CKA%20-%20Predlog%20Odloka%20o%20podeljevanju%20%C5%A1tipendij%20Ob%C4%8Dine%20Metlika%20-%201.%20obravnava.pdf

30 maj 2019 ... Višina državne štipendije je odvisna od mesečnega dohodka družine oz. ... Slovenija: Šolsko/študijsko leto št. štipendij. 2016/17. 1. 2017/18. 4.

4. Predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest ... - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/934524.%20Predlog%20odloka%20o%20kategorizaciji%20ob%C4%8Dinskih%20cest%20v%20ob%C4%8Dini%20Grosuplje.pdf

5 apr 2017 ... Grosuplje - Ponova vas. 111020 ... Perovo - Mala Stara vas - Polica. 111071 ... 611611. 112141. Župančičeva cesta 19a. HŠ 19a. 60. V. 95. 611621 ... razmejitvi gozdnih in občinskih cest z Zavodom za gozdove Slovenije.

Predlog Odloka o Občinskem prostorskem ... - Občina Rogaška Slatina

http://www.rogaska-slatina.si/uploaded/OS_5_2019_T_3odlok.pdf

17 apr 2019 ... Št. naloge: API-513/699. Pripravljalec: Občina Rogaška Slatina. Izletniška ulica 2. 3250 Rogaška Slatina. Izdelovalec: API ARHITEKTI d.o.o..

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ...

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15358/17-rs-8t.pdf

21 dec 2004 ... v morfološki enoti 3C/1 (tržnica Koseze) je 54 PM, potrebno je 125 PM, primanjkljaj ... uporabnike (policija, koseška tržnica, terasasti bloki itd.).

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/7.-tocka-predlog-OLN-SO-12-Siska-vzhodni-del.pdf

12 jun 2019 ... lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del) ... ZUreP-2) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. ... Za ostale programe, ki so predlagani (medicinska pomoč, fizioterapija,.

Predlog Odloka o razveljavitvi dela Odloka o spremembah in ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/6.-toka-razveljavitev-dela-opn-izvedbeni-del.pdf

Pour. Barbara ŽAGAR. Višja svetovalka. Barbara RADOVAN. GENERALNA DIREKTORJA. DIREKTORATA ZA PROSTOR,. GRADITEV IN STANOVANJA. Asut ...

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ...

https://www.krsko.si/files/other/news/71/95312Kategorizacija%20cest%20-%20spr%2001.pdf

5 okt 2017 ... KJ 969431 O 692133 KJ Alegro - Spar Senovo. O 691418. 1.366. 1366. B. •. Besedilo zadnje vrstice pod tabelaričnim delom se spremeni in ...

odlok o proračunu občine lenart za leto 2020 1 ... - Občina Lenart

https://www.lenart.si/images/Seje_2018-2022/06-seja/7000.pdf

21 nov 2019 ... S tem odlokom se za Občino Lenart za leto 2020 določajo proračun, ... bi uredili na javnem parkirišču na Trgu osvoboditve (notar, gostilna 29,.

odlok o proračunu občine lenart za leto 2018 1 ... - Občina Lenart

https://www.lenart.si/images/Seje-obcinski-svet/16_seja/100_proracun.pdf

16 nov 2017 ... Občine Lenart na svoji 16. redni seji, dne 16.11.2017 sprejel Odlok o proračunu Občine ... 25.000,00 € (Upravna Enota, Metro, DZS, Alpina – ogrevanje po ... kosilnice, LTZ, motorne žage, kosilnice na nitko, snežna freza ipd.).

odlok o proračunu občine lenart za leto 2019 i ... - Občina Lenart

https://www.lenart.si/images/Seje_2018-2022/02-seja/tocka_007.pdf

7 feb 2019 ... Občinski svet Občine Lenart na svoji 2. redni seji, dne 07.02.2019 ... drugi prihodki od prodaje v višini 7.000,00 € (Upravna Enota, Metro, DZS, Alpina – ... režijski obrat (traktor, kosilnice, LTZ, motorne žage, kosilnice na nitko,.

zaključni račun občine lenart za leto 2018 - Občina Lenart

https://www.lenart.si/images/Seje_2018-2022/03-seja/7000.pdf

4013107 Rekonstrukcija ceste Nadbišec (Druzovič). 35.000. 38.500. 38.460. 99,90. 420402 ... za sadike okrasnih dreves. PP 401427 Čezmejno sodelovanje SI ...

Odlok o pokopališkem redu v Občini Lenart - Občina Lenart

https://www.lenart.si/images/Seje-obcinski-svet/22-seja/7._Odlok_o_pokopaliskem_redu_Lenart__I_II_obravnava.pdf

zastavonoše, s slovensko zastavo, ki ima pripet žalni trak in praporščakov. Lahko se predvaja primerna melodija preko ozvočenja. Slovesnost se prične z ...

Lenart - Poslovno-industrijska cona (NPIC ... - Občina Lenart

https://www.lenart.si/images/Gospodarstvo/NPIC%20PREDSTAVITEV%202016.pdf

Letališče Graz, 80 km. ▫ Letališče Ljubljana, 140 km. ▫ Letališče Celovec, 120 km. ▫ Letališče Dunaj, 270 km. ▫ Letališče Budimpešta 300 km. ▫ Letališče Zagreb ...

božično – novoletne prireditve v občini lenart - Občina Lenart

https://www.lenart.si/images/Obvestila/Zlozenka%20A3%20AK3.pdf

6 dec 2019 ... skupina OŠ Sveta Ana. 18.00, ODER NA TRGU OSVOBODITVE V LENARTU. ANITA KRALJ IN VOX. ANGELICA. LJUDSKI PEVCI KUD. ZG.

Predlog odloka o proračunu občine Šentilj za leto ... - Občina Šentilj

https://www.sentilj.si/files/other/news/127/171274Predlog%20odloka%20o%20prora%C4%8Dunu%20ob%C4%8Dine%20%C5%A0entilj%20za%20leto%202017%20%203.%20del.pdf

K.o. Sladki Vrh. Občina Šentilj. 576. 500,00. 19. 393/8. k.o. Ceršak. Občina Šentilj. 225. Zemljišče za trgovino Jager v. Sladkem Vrhu. (Paloma d.d.). Dvorišče.

Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Divača - Občina Divača

https://www.divaca.si/mma/predlog_odloka_o_pokopaliskem_redu_v_obcini_divaca/2018052213482687/?m=1526989668

16 maj 2018 ... izvajanja te službe. Z ostalimi tremi občinami (Sežana, Komen in Hrpelje-Kozina) se dogovarjamo o skupnem odloku o 24-urni dežurni službi.

len-art vabi v lenart program - Občina Lenart

https://www.lenart.si/images/len-art-2019.pdf

Organizator: Obćina Lenart http://enostavnoprijatelji.si/gledalisce-in-predstave/ ... Śentjakobsko gledalişće Ljubljana. Petelinji zajtrk je hudo preprićljiva, soćna,.

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka ... - Občina Bled

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/To%C4%8Dka-13-Osnutek-Odloka-o-spremembah-in-dopolnitvah-Odloka-o-preoblikovanju-Osnovnega-zdravstva-Gorenjske.pdf

V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09) vam v prilogi ... Občinski svet Občine Naklo na _____ seji, dne ______,. Občinski svet Občine ...

AD 7. PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ...

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15483/7.-toka---glasovanja.pdf

011 Aleš Čerin .. .. 008 Mag. Anže Logar .. .. 020 Marjan Sedmak .N .P 016 ... 050 Bruna Antauer .N .P 013 Dr.Nejc Brezovar .. .. 051 Mojca Kavtičnik Ocvirk .

13. Predlog usklajenega predloga Odloka o sprem. in dop ...

https://www.novomesto.si/mma/13_predlog_usklajenega_predloga_odloka_o_sprem_in_dop_obcinskega_prostorskega_nacrta_mestne_obcine_novo_mesto__sd_opn_4/2018062715000165/

27 jun 2018 ... Ogradijo se z betonskimi robniki in nagnejo proti iztokom, ki morajo biti ... da se lahko z objekti nadomesti obstoječi betonski oporni zid na ... Ureditveni načrt oskrbnega centra Mercator - KZ Krka ob Šentjernejski cesti v.

12. Predlog dopolnjenega osnutka odloka o sprem in dop. OPN MO ...

https://www.novomesto.si/mma/12_predlog_dopolnjenega_osnutka_odloka_o_sprem_in_dop_opn_mo_nm__sd_opd_3_prostorska_ureditev_romskega_naselja_zabjak_brezje/2018062715534651/

Prostorski izvedbeni pogoji za območje romskega naselja Brezje-Žabjak in ... za piknike (priprava hrane, sedišča), v objektu pa je moč shranjevati tudi orodje za.

6.1 Predlog dopolnitve Odloka OPPN-Tenko_dopolnjeno3

https://www.hoce-slivnica.si/files/other/news/166/2162516.1%20Predlog%20dopolnitve%20Odloka%20OPPN-Tenko_dopolnjeno3.pdf

(5) Pripadajoči objekti (terase, pokrite terase, lope, balkoni ter nadstreški) naj bodo od meje s sosednjo zemljiško parcelo odmaknjeni minimalno 2,0 m, ...

04.Predlog Dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in ...

https://www.novomesto.si/mma/04predlog_dopolnjenega_osnutka_odloka_o_spremembah_in_dopolnitvah_opn_monm__sd_opn_3_%28prostorska_/2018040415350952/

24 nov 2009 ... Za Novo mesto, Otočec, Velike Brusnice, Gabrje, Stopiče in Birčno vas se prostorski razvoj načrtuje na ... poslovne stavbe AMZS. Na delu ...

Predlog Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem

https://www.miklavz.si/files/other/news/175/52929_399239.%20TO%C4%8CKA%20-%20Predlog%20Odloka%20o%20oddajanju%20poslovnih%20prostorov%20v%20najem.pdf

Za poslovni prostor se šteje prostor, namenjen za poslovno dejavnost ali drugo ... pogodba, lahko neposredno sklene najemna pogodba za nedoločen čas.

11. Predlog obvezne razlage Odloka o ureditvenem nacrtu ...

https://www.novomesto.si/mma/11_predlog_obvezne_razlage_odloka_o_ureditvenem_nacrtu_centralnega_dela_brsljina/20170522080242/

30 jun 2008 ... Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. ... Ena od pobud se nanaša na dozidavo avtoservisa oziroma avtosalona Makoma d.o.o..

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 322 ...

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15471/11.-toka---oppn-322-parmova.pdf

10 jun 2014 ... prostorskem načrtu 322 Parmova – muzej za del enote urejanja ... Med priključno merilnima omarama RD in R IATROS se na kabelske police ...