Predlog Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine

27 jun 2019 ... Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, lahko uveljavljajo pravice iz 2. in 4. člena tega sklepa le za ... Dol pri Ljubljani. 470,19 €.

Predlog Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine - Sorodni dokumenti

Predlog Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/sv_seje/4_0_predlog%20sklepa%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20cene%20programa%20jun%202019.pdf

27 jun 2019 ... Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, lahko uveljavljajo pravice iz 2. in 4. člena tega sklepa le za ... Dol pri Ljubljani. 470,19 €.

06. Predlog Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih ...

https://www.novomesto.si/mma/06_predlog_sklepa_o_dolocitvi_cen_programov_in_rezervacij_v_javnih_vrtcih_in_vrtcih_s_koncesijo_mestne_obcine_novo_mesto/2019030616471413/?m=

5 mar 2019 ... Zasebnega družinskega vrtca Ringa raja (koncesijski vrtec). ... določile cene programov v vrtcu Ciciban NM, Pedenjped NM, obšolskema ...

Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine ... - Občina Tolmin

https://tolmin.si/files/other/news/137/174817Sklep%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20cene%20programov%20v%20vrtcih%20Ob%C4%8Dine%20Tolmin_2019_PREDLOG.pdf

1 maj 2019 ... OŠ Dušana Muniha Most na Soči matična stavba. PŠ Dolenja Trebuša. PŠ Šentviška Gora. PŠ Podmelec. OŠ Simona Kosa Podbrdo. SKUPAJ.

19. S K L E P o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih ...

https://www.ciciban-nm.si/media/file-uploads/2019-07-01/sklep-cene-2019-dul-2032019.pdf

14 mar 2019 ... romski vrtec. Razvojni oddelek. Bolnišnični oddelek. Vrtec Ciciban Novo mesto. 515,94. 372,80. 2.660,80. Vrtec Pedenjped Novo mesto.

Sklep o določitvi cen programov v vrtcih v Občini Miklavž

https://www.miklavz.si/files/other/news/175/149030Sklep%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20cen%20programov%20v%20vrtcih%20v%20Ob%C4%8Dini%20Miklav%C5%BE.pdf

18 okt 2018 ... Leo Kremžar, univ. dipl. nov., župan ... vpisane v vrtec v Občini Miklavž na Dravskem polju, določeno z odločbo pristojnega centra za socialno ...

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v ... - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2017/11/Sklep-o-dolo%C4%8Ditvi-cen-programov-v-Javnem-zavodu-Vrtec-Ig.pdf

24 nov 2017 ... 3154. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec lg. Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,.

9.1 Predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno ... - Občina Medvode

https://www.medvode.si/files/other/news/85/182332Predlog%20Sklepa%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20cen%20vzgojno-varstvenih%20programov%20Vrtca%20Medvode%20in%20rezervacijah.pdf

10 maj 2019 ... varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah. ... in imajo otroka vključenega v Vrtec Medvode, se dodatno zniža plačilo tako, da v ...

Predlog sklepa o določitvi cen - Občina Šmarješke Toplice

https://www.smarjeske-toplice.si/tl_files/2018/28.%20redna%20seja%20OS%20OST/SKLEP%20CENE.pdf

97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), ter 17. člena Statuta Občine Smarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10), je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na.

Predlog sklepa o določitvi TSZ hormonskih kontraceptivov ... - ZZZS

https://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/0/9b0c4c2b2e262d5fc125801a00342dbb/$FILE/Predlog%20sklepa%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20TSZ%20hormonskih%20kontraceptivov,%20UO%2015.9.2016.pdf

26 maj 2015 ... (v nadaljnjem besedilu: zdravila):. 1. vaginalni obroček s kombinacijo progestogena in estrogena;. 2. kombinacijo levonogestrela in estrogena;.

14. Predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno ... - Občina Medvode

https://www.medvode.si/files/other/news/85/116278Predlog%20Sklepa%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20cen%20vzgojno-varstvenih%20programov%20Vrtca%20Medvode%20in%20rezervacijah.pdf

12 feb 2018 ... in imajo otroka vključenega v Vrtec Medvode, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo: - v programu prvega starostnega obdobja za 6 % nižjo ...

Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepov o določitvi ...

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15392/15.predlog-sklepa-o-spremembah-in-dopolnitvah-sklepov-o-doloitvi-javne-infrastrukture-na-podroju-kulture.pdf

pri zaporedni številki 12., I. Javni zavodi, se za besedilom »Knjižnica Jožeta Mazovca« doda besedilo »enota Fužine«, ker je potrebno podatke uskladiti z ...

Predlog Sklepa o določitvi cenika oglaševanja v ... - Občina Komenda

https://www.komenda.si/wp-content/uploads/2019/03/04-PREDLOG-SKLEPA-O-DOLO%C4%8CITVI-CENIKA-OGLA%C5%A0EVANJA-V-APLENCI-GLASILU-OB%C4%8CINE-KOMENDA.pdf

25 mar 2019 ... Čestitke, osmrtnice in zahvale pa v dimenzijah 8 x 8 cm in 8 x 10 cm. Pri oblikovanju cenika smo izhajali iz sedanjih cen oglaševanja in le-te ...

Predlog Sklepa o določitvi dela plače za ... - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/10.-tocka-Predlog-Sklepa-o-dolocitvi-delovne-uspesnosti-iz-naslova-prodaje-blaga-in-storitev-na-trgu-za-direktorja-FESTIVAL-LJUBLJANA.pdf

40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16 in 88/16 –. ZUPPJS17), Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova ...

Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Občine Krško.

https://www.krsko.si/files/other/news/71/81185Predlog%20Sklepa%20o%20imenovanju%20Nadzornega%20odbora%20Ob%C4%8Dine%20Kr%C5%A1ko..pdf

Damjan Obradovič, Kajuhova ulica 2, 8270 Krško,. 5. Katarina Pompe, Stolovnik 67, 8280 Brestanica, ,. 6. Darja Šonc Kučič, Čretež pri Krškem 5b, 8270 Krško,.

Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Krško za ... - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/81010Predlog%20Sklepa%20o%20podelitvi%20priznanj%20Ob%C4%8Dine%20Kr%C5%A1ko%20za%20leto%202015..pdf

1 apr 2015 ... Predlog priznanja za VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO: predlagamo, da se priznanje podeli podjetju VRTNI CENTER IN CVETLIČARNA KERIN, ...

Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/9.-tocka-cene-lpp.pdf

16 jan 2019 ... Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine. Ljubljana ... danes je na voljo letna prenosna vozovnica, ki stane 420 eurov in letna subvencionirana vozovnica za dijake, ki v 1. razredu oddaljenosti od 2 do 60 km stanje 200 eurov in za študente, ... vse linije LPP. ... Mesečna za brezposelne.

Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/9.-tocka-sprememba-akta-JZ-Cene-Stupar.pdf

5 sep 2018 ... Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar ̶ Center za izobraževanje Ljubljana. Župan. Mestne občine Ljubljana. Zoran Janković.

K5_SKLEP O DOLOČITVI CENE programov ... - Občina Mirna Peč

https://www.mirnapec.si/files/other/news/176/109134K5_SKLEP%20O%20DOLO%C4%8CITVI%20CENE%20programov%20vrtca%20in%20dodatnih%20olaj%C5%A1av.pdf

12 dec 2017 ... dodatnih znižanj v javnem vrtcu Občine Mirna Peč ... Vrtec Cepetavček, ki deluje v okviru javnega zavoda Osnovna šola Toneta Pavčka.

AD 3) Sklep o določitvi cen programov predšolske ... - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/140696AD%203%20Sklep%20o%20dolocitvi%20cen.pdf

1 sep 2018 ... vseh treh zavodih, ki izvajajo predšolsko dejavnost v Občini Litija za Vrtec Litija, Vrtec Čebelica in Vrtec. Polhek, enotne ekonomske cene ...

Sklep o določitvi cen programov za predšolsko ... - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2015/SEJE/4._SEJA/6._Sklep_o_doloitvi_cen_programov_za_predolsko_vzgojo.pdf

19 dec 2014 ... Po tokratnem predlogu se cene za programe predšolske vzgoje za občino Kamnik torej ... Ob nespremenjenih vhodnih elementih znižanje povprečnega ... Kamnik, obroke za enoto Kekec v Stranjah pa pripravlja kuhinja.

SKLEPI O DOLOČITVI CENE PROGRAMOV ... - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/106629Sklep%20o%20dolo%C4%8Ditvi%20cen%20programov%20vzgoje%20in%20izobra%C5%BEevanja.pdf

zavodu Kekec Grosuplje se sprejme. - Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Sonček Grosuplje se sprejme.

predlog sklepa

https://www.murska-sobota.si/sites/default/files/dokumenti/mestni-svet/6-15/predlog%20sklepa.pdf

d.o.o. kot posojilodajalcem in športnim društvom nogometna šola Mura 05, kot posojilojemalcem, z dne 29.5.2012. 1.člen. Mestni svet Mestne občine Murska ...

Predlog sklepa z obrazložitvijo

https://www.vransko.si/wp-content/uploads/2019/04/Predlog-sklepa-O%C5%A0.pdf

2 apr 2019 ... zavoda Osnovna Sola Vransko - Tabor za poslormo leto 2018. ObrazloZitev : Iz radunovodskega porodila in bilanc Javnega zavoda Osnovna ...

Predlog sklepa - Občina Vitanje

https://vitanje.si/files/other/news/146/169682Predlog%20sklepa.pdf

svetovalec | (Koordinator projektne pisarne) uvrstimo v za 2 (dva) plačna ... razreda delovnega mesta oziroma naziva, vendar ne v višji plačni razred kot ga je ...

Predlog sklepa - Državni zbor

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e005b2aa56c9d4644692257338e4e14642c88e2ea47f532152f6534eeb84

NATAŠA NARAKS KOPRIVC. ZALIKA NAVERŠNIK. ROSVITA NOVAK. MAG. URŠKA NOVAK. LILIJANA OBRADOVIĆ. BORKO OBRADOVIĆ. ANJA OSOJNIK.

PGE Krško - dopis in predlog sklepa

https://www.krsko.si/files/other/news/71/120878PGE%20Kr%C5%A1ko%20-%20dopis%20in%20predlog%20sklepa.pdf

Svet JZ PGE KRSKO. Tovarni5ka ulica 19. 8270 KRSKO ... ZADEVA: Soglasje k imenovanju direktorja PGE KrSko ... Mandat direktorja zadne tedi 01.05.2018. II.

10. PREDLOG SKLEPA-RAZPOREDITEV PRESEŽKA LEKARNE.pdf

https://www.komen.si/mma/Gradivo%20k%2010.%20to%C4%8Dki%2011.redna%2025.5.2016/2016051616204755/

16 maj 2016 ... Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica je na Občino Komen, (so)ustanoviteljico ... Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna - po ...

10. PREDLOG SKLEPA-RAZPOREDITEV ... - Občina Komen

https://www.komen.si/mma/Gradivo%20k%2010.%20to%C4%8Dki%2011.redna%2025.5.2016/2016051616204755/

16 maj 2016 ... Obrazložitev: Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica je na Občino Komen, (so)ustanoviteljico javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica ...

OBČINA CERKVENJAK Predlog SKLEPA O ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/dc66315e-ee56-4717-8b9d-f00effbc8587/637122558348364799_02.pdf

6 nov 2019 ... 1. ČLANI OBČINSKEGA SVETA. Andrej Kocbek, Simona Firbas, Franc Fekonja, Franc Zorko, Irena Kozar, mag. Mirko Žmavc, Primož Čuček, ...

predlog sklepa - Občina Miren – Kostanjevica

https://www.miren-kostanjevica.si/wp-content/uploads/2019/01/T7_Predlog-soglasje-k-imenovanju-direktorja-ZD-zobozdravstveno-varstvo-NG.pdf

15 jan 2019 ... Sklep o imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom ... dipl. ekon., stanujočega Vipolže 12, Dobrovo v Brdih, za direktorja Javnega ...

11. PREDLOG SKLEPA-RAZŠIRITEV DEJAVNOSTI LEKARNE.pdf

https://www.komen.si/mma/Gradivo%20k%2011.%20to%C4%8Dki%2011.redna%2025.5.2016/2016051616211852/

16 maj 2016 ... Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica je na Občino Komen, (so)ustanoviteljico ... Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna - po ...

a) Predlog Odloka o določitvi imen ulic, mostov, brvi in sprememb ...

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15454/12.-a-toka---odlok-mostovi.pdf

12 dec 2012 ... 1. Karlovški most-stari;. 2. Karlovški most-novi;. 3. Prulski most;. 4. Šentjakobski most;. 5. Čevljarski most;. 6. Tromostovje. 7. Zmajski most;. 8.

Predlog Odloka o določitvi turistične takse v Mestni občini Ljubljana ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/8.-tocka-odlok-turisticna-taksa.pdf

20 mar 2018 ... Za sprejem predloga Odloka o določitvi turistične takse v Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: predlog odloka) predstavljajo pravno ...

Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/15.-tocka-odredba-javne-PP-kjer-se-placuje-parkirnina.pdf

18 dec 2017 ... sistema Urbana SMS parkiranje, na parkiriščih tipa P R se parkirnino plačuje na urbanomatih, na ostalih javnih parkirnih površinah iz 2. člena ...