FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

150. 10,0. II. LETNIK. Magajna. Matematika II. 3. 2. -. 2. 1. -. 120. 9,0. Pihlar. Analizna kemija. 2. 6. 2. -. -. -. 150. 10,0. Stanovnik. Organska kemija. 4. 4. 1. 3. 6. 2.

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO - Sorodni dokumenti

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

https://www.uni-lj.si/mma/ul_fkkt20072008/2013071110144442/

150. 10,0. II. LETNIK. Magajna. Matematika II. 3. 2. -. 2. 1. -. 120. 9,0. Pihlar. Analizna kemija. 2. 6. 2. -. -. -. 150. 10,0. Stanovnik. Organska kemija. 4. 4. 1. 3. 6. 2.

Europass CV - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

https://www.fkkt.um.si/system/files_force/CV-Europass-ZK%20%2828.11.2014%29%20SLO.pdf?download=1

Stran 1 / 5 - Življenjepis od. Knez Željko. Več informacij o pobudi Europass je na voljo na spletni strani: http://europass.cedefop.europa.eu. © Evropske skupnosti ...

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO (UL FKKT)

https://www.uni-lj.si/mma/ul_fkkt20112012/2013071109091598/

študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe Kemija (v š. l. 2011/12 ... PREDMETNIK. 1. letnik. Predmet. Predavatelj. Število ur tedensko. Skupaj. KU.

Matematika A - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

https://www.fkkt.um.si/ukemat/Ucbenik_MatematikaA.pdf

(ii) Omejenost zaporedja. Tudi pojem omejenosti funkcije že poznamo, zato je zaporedje (an) omejeno, ko je množica funkcijskih vrednosti oz. v tem primeru ...

matematika iii - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

https://www.fkkt.um.si/ukemat/Ucbenik_MatematikaIII-17.pdf

pravimo Fourierova vrsta funkcije f. Kot smo ze omenili, ne znamo povedati veliko o konvergenci take vrste, zato bomo brez dokaza privzeli naslednji izrek.

tehnologija vod - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/tehnologija_vod_vaje.pdf

definiramo kot osmotski tlak, ki ga lahko uravnoteži hidrostatski tlak. Pri zelo nizkih koncentracijah velja enačba : pV = RT za 1 mol topljenca. V ravnotežju je ...

Bioreaktor - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo - Univerza v ...

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/brt.pdf

BIOKEMIJSKA TEHNIKA. Prenos snovi in toplote. Kemijska reakcijska kinetika. Mehanični in toplotni separa- cijski procesi. Teorija modelov-teorija podobnosti.

industrijska analiza - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/industrijska_analiza_gradivo.pdf

negativen, bi bilo to opisano v obliki »Ta vzorec vsebuje manj kot 1µg/mL bora.« Če bi ... analitik meri vsebnost vanadija v vzorcu jekla po dveh ločenih metodah. ... Natančen. Rezultati, ki jih je dobil študent A imajo dve pomembni značilnosti.

Prenos toplote - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/prenos_toplote.pdf

Gostota toplotnega toka q (W/m2) je definirana na enoto površine, dA, pravokotne na smer toka ϕd : dA d q. ϕ. = (1.2). V splošnem se toplota prenaša s tremi ...

Optimiranje procesov - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/optimiranje-procesov-vaje.pdf

(Navodila za računalniške vaje). Zorka Novak Pintarič in ... Linearizacija nelinearne namenske funkcije in prve pogojne neenačbe: Nelinearni del namenske ...

računalništvo v kemiji - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/rvk_zbranenalogeresitve_2012.pdf

Z. M. - molska masa zraka, g/mol zm. M. - povprečna molska masa zmesi, g/mol, kg/mol m. - masa, g zm m. - masa zmesi, g, kg. N. - število komponent v zmesi, -.

procesne naprave - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/Procesne_naprave.pdf

... prenosnik toplote, čistilec nečistoč ... uporablja parni ejektor. Obratovalne ... tlačne izgube. Slika 8.2: Prikaz delovanja LiBr/H2O absorbcijske hladilne naprave ...

materiali - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo - Univerza v ...

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/materiali.pdf

kisel. /. Stiren-butadien (SBR kavčuk) rumena, zelo sajast plamen po stirenu. /. ABS rumena z modro ... merilno skalo črne barve (skala okularja). Pod objektiv ...

Analizna kemija - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

https://www.fkkt.um.si/system/files_force/Analizna%20kemija.pdf?download=1

V laboratoriju vzdržujemo čistočo, red in mir. 2. V laboratoriju ne uživamo hrane in pijače. 3. V laboratoriju ne uporabljamo prenosnih telefonov. 4. Pri delu v ...

sinteza procesov - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/SP_zbrano_gradivo_celotno_2015.pdf

... kg/min CO2 q3,5 kg/min H2O. CH4 = 1. O2 = 2. N2 = 3. CO2 = 4. H2O = 5 gorenje ... oznako G (grelnik) oziroma H (hladilnik). Na skrajni desni ... preglednici 7.1 so prikazani CEP in M&S indeksi za ameriški dolar (USD) od leta 1953 naprej ...

Matematika I - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo - Univerza ...

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/ucbenik_matematika1.pdf

Narašcajoce zaporedje. 5. Ni monotono zaporedje. b) Omejenost zaporedja. Definicija 2.12. Zaporedje (an) je navzgor omejeno, ce obstaja tak M iz. R, da velja.

analizna kemija ii - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/analizna2_gradivo.pdf

Efekti matrične raztopine - opazimo povečanje ali zmanjšanje signala. ... Svetlobni izvori so v glavnem votle katode, ki so namenjene določitvi večih elementov hkrati. ... Zunanji tok inertnega plina preprečuje dovod zraka in s tem izžaritev cevi.

Pokusi v fizikalni kemiji - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

https://www.fkkt.um.si/edu/egradiva/poskusi_v_fizikalni_kemiji.pdf

Henry-jev zakon: masa plina m2, raztopljenega v dani prostornini topila pri konstantni temperaturi je sorazmerna tlaku plina v ravnotežju z raztopino. 2. 2. 2 k m.

Poročilo o kakovosti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

https://www.fkkt.um.si/system/files_force/POROCILO%20KOK%20FKKT_2013_2014.pdf?download=1

14 jan 2015 ... drugo poglavje, v katerem je opisana vloga Fakultete za kemijo in kemijsko ... obrazec (slika 2 - 3) pa je pristopna izjava v Alumni klub, v kateri sta poleg ... veljavi, prenovljeni programi pa začnejo veljati s študijskim letom 2015/16. ... dodelili Nacionalno štipendijo L'oreal UNESCO "ZA ženske v znanosti".

Varnost kemijskih procesov - Fakulteta za kemijo in kemijsko ...

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/Varnost_dela.pdf

standardna tvorbena entalpija, ki jo dobimo v tabelah s termodinamskimi podatki komponent (J/mol). Tvorbena entalpija elementov je 0! Spremembo entropije v ...

Navodila za laboratorijske vaje - Fakulteta za kemijo in kemijsko ...

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/Biokemijska_tehnika_navodila.pdf

Laboratorijske vaje: Biokemijska tehnika. 1. Navodila za delo v ... Pri delu z gorilnikom pazimo, da nam plamen ne ožge kože, las ali halje. 5. Med delom z ...

naloge iz analizne kemije i - Fakulteta za kemijo in kemijsko ...

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/naloge_iz_analizne_kemije_i.pdf

Kolikšna je molarnost in faktor kisline (HCl), če je pri titraciji 0.184 g Na2CO3 porabljeno 33.12 ml raztopine kisline? Na2CO3 2HCl= 2NaCl H2O CO2.

Lastovke UP 2018: Inovativno s tehnologijo do znanja - Fakulteta za ...

http://www.fm-kp.si/Media/Default/raziskovanje/projekti/InoTeZ/Program_Lastovke2018.pdf

Saša Planinc, UP Fakulteta za turistične študije – Turistica. Možnosti ... E-učilnica, podpora diplomiranju dr. ... Vključevanje študentov v razvoj e-vsebin dr.

Matematika za študente VS programa - Fakulteta za kemijo in ...

https://www.fkkt.um.si/ukemat/VS-skripta-09.pdf

Ker je f(0) = 4 > 0 in f(4) = −12 < 0 po Izreku 2.47 obstaja nicla funkcije f na. [0, 4] in sicer je to tocka x = 2. Definicija 2.49. Funkcija f : [a, b] → IR je na [a, ...

Vaje iz splošne in anorganske kemije - Fakulteta za kemijo in ...

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/anorganska_kemija_vaje.pdf

3. vaja: Kemijska reakcija. ... Protolitska ravnotežja v vodnih raztopinah ... Vse reakcije, pri katerih nastajajo dražeči oziroma strupeni plini, je potrebno izvajati v.

Pravilnik o delovnem casu na FKKT.pdf - Fakulteta za kemijo in ...

https://www.fkkt.um.si/system/files_force/Pravilnik%20o%20delovnem%20casu%20na%20FKKT.pdf?download=1

23 mar 2009 ... Okvirni delovni čas je čas, v katerem lahko delavec opravi svojo dnevno obveznost. Omejujeta ga ura najzgodnejšega dovoljenega prihoda na ...

Navodila za delo v mikorbiološkem laboratoriju - Fakulteta za kemijo ...

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/Biokemijska_tehnika_navodila.pdf

fenolni koeficient, kjer se primerja delovanje fenola in testirane kemikalije na določeni testni ... Za razliko od anorganskih katalizatorjev, kot so kisline, baze, kovine in kovinski oksidi, ... Večina enostavnih estrov na tržišču je sintetičnega izvora.

Analizna kemija II in industrijska analiza - Fakulteta za kemijo in ...

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/Navodila_za_eksperimentalno_delo_AK_II_Industrijska_analiza.pdf

Navodila za vaje Analizna kemija II so študijsko gradivo za opravljanje laboratorijskih vaj pri predmetih Analizna kemija, Industrijska analiza in. Instrumentalna ...

Osnove kvantitativne analizne kemije I - Fakulteta za kemijo in ...

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/mitjakolarvajeakiskripta.pdf

volumen pri titraciji na metiloranž. Za drugo titracijo odpipetiramo v erlenmajerico 20 ml vzorca in mu dodamo dve kapljici indikatorja fenolftalein. Raztopino.

Navodila za izdelavo diplomskega dela - Fakulteta za kemijo in ...

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/navodila_za_izdelavo_diplomskega_dela.pdf

Če citiranje vsebuje avtorjev citat, uporabljamo dvodelni enojni narekovaj zgoraj za naš citat in dvojni zgornji ('' '') ali dvojni srednji (» «) narekovaj za avtorjev ...

Prof. dr. Janez Cerkovnik, Fakulteta za kemijo in kemijs - ARRS

https://www.arrs.si/sl/dogodki/16/inc/odlicni/nama/JanezCerkovnik.pdf

Janez Cerkovnik, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL. Voda (HOH) in vodikov peroksid (HOOH) sta edini znani stabilni naravni spojini, sestavljeni iz.

zbirka rešenih nalog iz fizikalne kemije i - Fakulteta za kemijo in ...

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/nalogepred.pdf

1.5) Kakšen je tlak na višini 2500 m, če vzamemo, da je povprečna molska masa zraka. 29 g mol. -1 in temperatura 15. 0. C. Rešitev: kPa e. kPa epp. K. K mol.

METODA ORAC - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

https://repozitorij.ktf-split.hr/islandora/object/ktfst:279/datastream/PDF/view

b) Kelatiranje. Kelatiranje (kelacija) je proces kojim se uklanjaju teški metali, dok su kelati agensi koji ih na sebe vežu. Kod ove metode antioksidacija se mjeri u ...

213 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e005f6ebaf0acd0618e4c6b71fc715ce5f5dd0bebdec2ca75d1cf9f320c3

(3.884.034 EUR), RC IKT d.o.o. (2.695.927 EUR), Rezidenca Čeligo d.o.o. (2.394.584 EUR), Golf projekti d.d. (1.601.901 EUR), RC IKTS Žalec d.o.o..

2130 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Drzavni-proracun/Zakljucni-racun/2018-ZR/04-Obrazlozitve-posebnega-dela/2130-Ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo.pdf

31 avg 2019 ... 2130-17-1027 - RRI 16 - Pametno akustično pohištvo ... Matis. Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta.

analiza investicije v tehnologijo izdelave robnih trakov - Digitalna ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/lesarstvo/vs_jakopic_jernej.pdf

investicija/proizvodnja/dobavni rok/robni trak. AV. JAKOPIČ Jernej. SA. KROPIVŠEK, Jože (mentor)/OBLAK, Leon (recenzent). KZ. SI-1000 Ljubljana, Rožna ...