Vrtec Senovo novogradnja - Občina Krško

Ustanoviteljica je Občina Krško. Vrtec Senovo predstavlja in zastopa ravnatelj Vinko Hostar. Dela in naloge pomočnice ravnatelja vrtca opravlja Katja Šribar.

Vrtec Senovo novogradnja - Občina Krško - Sorodni dokumenti

Vrtec Senovo novogradnja - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/192603Vrtec%20Senovo%20novogradnja%20-%20IP.pdf

Ustanoviteljica je Občina Krško. Vrtec Senovo predstavlja in zastopa ravnatelj Vinko Hostar. Dela in naloge pomočnice ravnatelja vrtca opravlja Katja Šribar.

vloga za vpis v vrtec v občini krško - Vrtec Senovo

http://vrtecsenovo.splet.arnes.si/files/2015/01/Obrazec-za-vpis-otrok-20192020.pdf

Vrtec SENOVO, 07/48 81 910. Trg XIV. divizije 4, 8281 Senovo od 5.30 do 16.00. 4-6ur ali 6-9ur. F. VRTEC KRŠKO, 07/ 62 05 400. Prešernova cesta 13, 8270 ...

zapisnik 22. redne seje Sveta KS Senovo - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/200661zapisnik%2022.%20redne%20seje%20Sveta%20KS%20Senovo.pdf

V okviru projekta Rastoča knjiga KS Senovo sofinancira ponatis zbirke pesmi Avgusta. Fabjančiča v višini do 500 evrov ter razpis za pridobitev znaka Rastoča ...

KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO Titova cesta 106 ... - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/200688zapisnik%204.%20redne%20seje%20Sveta%20KS%20Senovo.pdf

4. redne seje Sveta KS Senovo, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019 ob 19.00 ... Hkrati predstavi tudi plan razvoja cest na območju KS Senovo: zp. št. KS. L.2019 ...

Zdravniško potrdilo za znižano plačilo vrtca - Vrtec Senovo

http://vrtecsenovo.splet.arnes.si/files/2015/01/zdravnisko_potrdilo_za_znizano_placilo_vrtca.pdf

rojen ______, ki je vključen v vrtec. , zaradi bolezni oz. drugih. (rojstni podatki). (naziv vrtca) zdravstvenih težav ni mogel biti vključen v vrtec ali ni priporočljivo, ...

Enota Vrtec je del organiziranosti Osnovne šole XIV. divizije Senovo ...

http://vrtecsenovo.splet.arnes.si/files/2020/01/PUBLIKACIJA-2019-2020.pdf

Enota Vrtec je del organiziranosti Osnovne šole XIV. divizije Senovo, ki je javni vzgojno-izobraževalni zavod. Naš ustanovitelj je Občina Krško. Vrtec izvaja ...

3.4.1 tehnični opis novogradnja kanalizacije gavce - Občina ...

http://www.smartnoobpaki.si/wp-content/uploads/2019/04/kanal-5-tehnicni-opis_GAVCE.pdf

HP7 – ŽEMVA, Gavce 58/b (Ljubljana, Ulica bratov Učakar 128), ... bo sočasno z gradnjo obravnavane kanalizacije obnovljena tudi lokalna cesta, bo potrebno.

strategija razvoja turizma v občini krško 2018–2022 - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/134687Strategija%20turizma%202018-2022.pdf

20 jun 2018 ... strategije, sodelavcev Centra za podjetništvo in turizem Krško ter ... Slika 24: Turistični znak destinacije Krško. ... Učna pešpot Pikapolonica,.

Četrta faza prenove javne razsvetljave v občini Krško - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/92958Prenova%20JR%20-%20%C4%8Detrta%20faza%20-%20DIIP.pdf

DIIP četrta faza prenove javne razsvetljave v Občini Krško ... Tabela 6: Prikaz stroškov zamenjave svetilk in ureditev drogov JR Krško. 12 ... pristojno službo ECE.

7. seja Občinskega sveta Občine Krško, 23. 5. 2011 - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/79579Seja%207.%20OS.pdf

23 maj 2011 ... kot so Vipap Videm Krško, Kostak Krško, družbo HESS, TEB, Gen ... zdravstveni dom, vrtec, lekarna in podobni, imeli v naselju Bučanje nekaj ...

akcijski načrt za trajnostno energijo občine krško ... - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/82293SEAP%20Kr%C5%A1ko%20-%20Akcijski%20na%C4%8Drt.pdf

Elektro Celje: podatki o rabi električne energije po posameznih letih. • Iz terena: podatkov, ki smo ji pridobivali na terenu: podatkov za občino Krško, javnega ...

8. seja Občinskega sveta Občine Krško, 16. 7. 2015 - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/79532Seja%2008%20OS.pdf

16 jul 2015 ... socialno delo Krško, Upravna enota Krško, Valvasorjeva knjižnica, odvetniške pisarne, notar, sodišče ter druga podjetja in samostojni ...

Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Krško za ... - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/81010Predlog%20Sklepa%20o%20podelitvi%20priznanj%20Ob%C4%8Dine%20Kr%C5%A1ko%20za%20leto%202015..pdf

1 apr 2015 ... Predlog priznanja za VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO: predlagamo, da se priznanje podeli podjetju VRTNI CENTER IN CVETLIČARNA KERIN, ...

Pomoč družini na domu v občini Krško - priloge. - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/81273Pomo%C4%8D%20dru%C5%BEini%20na%20domu%20v%20ob%C4%8Dini%20Kr%C5%A1ko%20-%20priloge..pdf

Krško, Bistro Štirica Krško, OŠ Krško, restavracije Stara krška pizzerija, OŠ Kostanjevica na. Krki, OŠ Podbočje, gostišča Žolnir, gostišča Tratnik, restavracije ...

OCENA OGROŽENOSTI nevarne bolezni zivali KRSKO - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/837591%20OCENA%20OGRO%C5%BDENOSTI%20nevarne%20bolezni%20zivali%20KRSKO.pdf

10 Razvrščanje gospodarstev in občin v razrede ogroženosti zaradi pojava ... Oceno ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini Krško je ...

Prenova javne razsvetljave v občini Krško - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/82856Investicijski%20program%20-%20Prenova%20javne%20razsvetljave%20v%20ob%C4%8Dini%20Kr%C5%A1ko..pdf

Občino Krško in družbo KOSTAK d.d. Družba Kostak d.d. izvaja gospodarske javne ... Z izvedbo investicije se ne predvideva dodatnih zaposlitev, zato je število ...

Lokalnega energetskega koncepta občine Krško/ II. - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/128626LEK%20Kr%C5%A1ko%20-%20novelacija%202.pdf

10 maj 2018 ... Vir: Elektro Celje d.d.. Tabela 5: Poraba električne energije v občini Krško po skupinah odjemalcev, obdobje 2011 – 2016. 2011. 2012. 2013.

gasilska zveza krško - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/81323Dopis%20Gasilske%20zveze%20Kr%C5%A1ko..pdf

14 maj 2014 ... Gasilska zveza Krško in Občina Krško imata podpisano pogodbo o ... sodelujemo in se povezujemo s sosednjima GZ Sevnica in Brežice, ...

Knjižnica Krško - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/191814Knji%C5%BEnica%20Kr%C5%A1ko%20-%20prizidek%20-%20PZI.pdf

Alufinal ni več predmet aktivnosti pri izgradnji knjižnice v Krškem. Na pobudo Občine Krško je ZVKD iz Ljubljane podal svoje pogoje za širitev knjižnice v.

1. Ali se donacija za VVZ Krško, Vrtec Murenček - Zdole potrdi?

https://www.krsko.si/files/other/news/71/78857Zapisnik%206.%20koresponden%C4%8Dne%20seje%20Sveta%20KS%20Zdole.pdf

bilo po e-mailu in telefonsko. Sklic 6. korespondenčne seje je bil poslan svetniku po e-mailu. Seja je bila zaradi potrditve donacije za VVZ Krško, Vrtec Murenček ...

VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. Tovarniška 18 8270 Krško Krško, 10 ...

http://www.vipap.si/pdf/drazba.pdf

10 mar 2015 ... navedenem roku zaprte in s pristavkom »Ne odpiraj - prijava na dajanje ponudb VIPAP. VIDEM KRŠKO d.d.« prispele na naslov Notar Miro ...

ZD Krško - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/83432ZD%20Kr%C5%A1ko%20-%20poro%C4%8Dilo%202010.pdf

31 dec 2010 ... Član: Zorko-Kurinčič Janja, dr.med., spec.spl.med., vodja ZP Senovo. ... (Zdravstvena postaja Kostanjevica in Zdravstvena postaja Senovo) ter ...

S T R A T E G I J A - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/81016Osnutek%20Strategije%20primarnega%20zdravstvenega%20varstva%20v%20ob%C4%8Dini%20Kr%C5%A1ko%202015-2025.%20.pdf

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija. Oddelek za družbene ... specializacije, pravice in obveznosti zdravnikov, njihov delovni čas, počitek in organiziranje v zbornico. Vse ostale ... ARISTOTEL d.o.o.. Krško. 2. EVA d.o.o..

OPN - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/80953Obrazlo%C5%BEitev%20Odloka%20o%20ob%C4%8Dinskem%20prostorskem%20na%C4%8Drtu%20ob%C4%8Dine%20Kr%C5%A1ko%20OPN..pdf

Meji na Občino Sevnica, Občino Šentjur, Občino Kozje, Občino Brežice, ... Na območju pokopališča Krško se zgradi nova mrliška vežica in uredi nov dostop.

Pokopališki red - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/130728Pokopali%C5%A1ki%20red.pdf

31 maj 2018 ... enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ... (3) Nagrobna obeležja so spomeniki, robniki, krovne in stenske plošče, lučke, vaze ... postavlja nagrobne betonske temelje na novih oddelkih pokopališč,.

FEBRUAR - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/228654Februar%20KK%202020.pdf

1 feb 2020 ... 1. in 2.2.2020, ob. 17.00. KINO: Dolittle, družinska komedija. KD Krško. Kulturni dom Krško, 07/488 01 90, www.kd-krsko.si. 1.2.2020, ob 19.00.

november - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/212643November%20v%20KK%202019.pdf

1 nov 2019 ... Optika Rimc. 12.11.2019, ob 10.00. Šola prenove: Sanacija vlage. Mestni muzej Krško. Mestni muzej Krško, Zveza zgodovinskih mest Slovenije ...

zapisnik - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/80958Zapisnik%208.%20seje%20Ob%C4%8Dinskega%20sveta..pdf

16 jul 2015 ... 8. seje Občinskega sveta Občine Krško, ki je bila v ... notar, sodišče ter druga podjetja in samostojni podjetniki vprašujem, ali je imela. Občinska ...

Nerezine - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/81136Predlog%20Sklepa%20o%20izdaji%20soglasja%20k%20Ceniku%20letovanja%20v%20po%C4%8Ditni%C5%A1kih%20objektih%20Ob%C4%8Dine%20Kr%C5%A1ko%20-%20TN%20Bu%C4%8Danje%20-%20Nerezine%20L

k ceniku letovanja v počitniških objektih Občine Krško. - TN Bučanje / Nerezine, Lošinj /. I. Občinski svet Občine Krško sprejme Sklep o izdaji soglasja k ceniku ...

sklep - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/81318Predlog%20Sklepa%20o%20podelitvi%20priznanj%20Ob%C4%8Dine%20Kr%C5%A1ko%20za%20leto%202014..pdf

2. družbi Resistec UPR d.o.o. & Co. k.d. PE Krško. - za več kot 20 let uspešnega delovanja v gospodarstvu;. 3. Turističnemu društvu Brestanica. - ob 50-letnici ...

odlok - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/82928Osnutek%20odloka%20o%20javnem%20redu%20in%20miru%20v%20ob%C4%8Dini%20Kr%C5%A1ko..pdf

v občini Krško, v kolikor ta področja niso urejena v drugih odlokih Občine Krško. (2) Odlok ... Skrbnik živali, ki so zapuščene, je imetnik zavetišča oziroma občina,.

ks senuse - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/77924Zapisnik%201.%20konstitutivne%20seje.pdf

a) Jože Olovec, Vrtnarska pot 1, 8273 Leskovec pri Krškem b) Janez Salmič, Sejmiška 20, 8273 Leskovec pri Krškem c) Dragutin Antolič, Ulica Anke Salmičeve ...

Posavje. - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/81150RIN%20Sociala%20-%20Posavje..pdf

Marjetka Kostevc, direktorica CSD Brežice ... Monika Abram, CSD Krško ... socialno delo Brežice, Krško in Sevnica, ki delujejo na območju statistične regije; ...

Priloga 1 - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/83384Priloga%201.pdf

2201 05000145 PRIMO,PRIMOŽ ČERNELČ s.p.. 24.900,00. 0,00. 103,91 ... 2430 01000041 ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA. 487.450,69. 0,00. 2.034,09.

KRS Ansat - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/173504KRS%20Ansat%20-%20poro%C4%8Dilo%202018.pdf

28 feb 2019 ... ANSAT d.o.o., Cesta krških žrtev 47, N-8270 Krško ... naročniškega centra v nakupovalnem centru Qlandia Krško je ponuditi strankam nov ... Postavitev ojačevalnega mesta pri Špar Krško za napajanje linije Cankarjeva ulica -.