Hiralnost u kemiji

Svicarski slikar Hans Erni nacrtao mi je sve ono sto je potrebno za diskusiju o hiralnosti (slika 2): ljudsku inteligenciju, lijevu i desnru ruku i dva enantiomorfna ...

Hiralnost u kemiji - Sorodni dokumenti

Hiralnost u kemiji

https://hrcak.srce.hr/file/289812

Svicarski slikar Hans Erni nacrtao mi je sve ono sto je potrebno za diskusiju o hiralnosti (slika 2): ljudsku inteligenciju, lijevu i desnru ruku i dva enantiomorfna ...

POSKUSI V KEMIJI - POK

http://www.ossmartno-sg.si/files/2016/04/POSKUSI-V-KEMIJI.pdf

Poskusi v kemiji, ki predstavlja odlično nadgradnjo iz predmetov naravoslovje in kemija. Način pridobivanja ... Vezano na razred: 9. razred. Trajanje: 1 leto. CILJI ...

Računalništvo v kemiji

https://studentski.net/get/umb_fkk_ke1_rvk_sno_zbrano_gradivo_01.pdf

Predgovor. Gradivo je koristno dopolnilo k predavanjem pri predmetih Računalništvo v kemiji in ... b) izračun tlaka v enoti bar (pbar): tlak v atm × pretvornik, c) izračun ... 8 9 - ( ) , / SIT % in tako naprej. ... Pogonska sredstva: 30 684 598 EUR.

Sintezne metode v anorganski kemiji - FKKT

https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/2-%C5%A0tudij/1-Bolonjski_programi_1._stopnje/3-Kemijska_tehnologija_2019-2020/SINTEZNE_METODE_V_ANORGANSKI_KEMIJI_2019-2020.pdf

Vsebina seminarjev in vaj: Študenti bodo pri predmetu sintetizirali anorganske snovi z različnimi zahtevnejšimi sinteznimi tehnikami in dobljene snovi preiskali.

instrumentalne metode v analizni kemiji - SŠFKZ

http://www.ssfkz.si/datoteke/elektronska_gradiva/Inst_metode_v_analizni_kemiji/Inst_metode_v_analizni_kemiji.pdf

PONOVIMO. 1. Naštejte instrumente za merjenje emisije svetlobe. 2. Razložite izraze resonančna fluorescenca, fluorescenca, fosforescenca in fotoluminiscenca ...

laboratorijske vaje pri organski kemiji, varnost pri ekspiremintiranju ...

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050321.pdf

21 mar 2005 ... LABORATORIJSKE VAJE PRI POUKU KEMIJE V TRETJEM LETNIKU. GIMNAZIJE ... Slika 9: Zunanjost omare za shranjevanje nevarnih kemikalij………………...…………..….19. Slika 10: ... Med laboratorijskimi vajami se razred deli na polovici ... večinoma uporablja delovni zvezek Praktična kemija, delovni.

računalništvo v kemiji - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/rvk_zbranenalogeresitve_2012.pdf

Z. M. - molska masa zraka, g/mol zm. M. - povprečna molska masa zmesi, g/mol, kg/mol m. - masa, g zm m. - masa zmesi, g, kg. N. - število komponent v zmesi, -.

Kinon-metidi (I. dio): Reaktivni međuprodukti u kemiji fenola i ...

https://hrcak.srce.hr/file/272866

i karbonilna skupina koje su međusobno u konjugaciji, dok se m- supstituirani analog 2 može prikazati kao rezonancij- ski hibrid zwitteriona i biradikala (slika 1).

Pokusi v fizikalni kemiji - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

https://www.fkkt.um.si/edu/egradiva/poskusi_v_fizikalni_kemiji.pdf

Henry-jev zakon: masa plina m2, raztopljenega v dani prostornini topila pri konstantni temperaturi je sorazmerna tlaku plina v ravnotežju z raztopino. 2. 2. 2 k m.

Načrt ocenjevanja znanja pri KEMIJI za šolsko ... - Gimnazija Koper

https://www.gimnazija-koper.si/sites/default/files/NOZ_KEM_19_20.pdf

oceno, razen dijakov 4. letnika (IKEM – matura samo pisni izpit). ... č) OPRAVLJANJE LABORATORIJSKE VAJE OZIROMA IZDELKA: ... večina nalog je rešena napačno ali laboratorijska vaja oziroma izdelek vsebuje le rešitve ... Smrdu, Andrej: Kemija, Snov in spremembe 1 - učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazije.

Naravne spojine kot viri spojin vodnic v farmacevtski kemiji

http://www.sfd.si/uploads/datoteke/zidar_copy1.pdf

kot izhodna ni bila uporabljena spojina naravnega izvora. ... KEMIjSKA RAZNOLIKOST SPOjIN ... kemijska raznolikost in velika specifičnost delovanja. Nara-.