Zgodovina slovenskega jezika od pozne praslovanščine do ...

Zgodovina slovenskega jezika in oblikovanje slovenskih narečij. (glasoslovje). Vera Smole [email protected] Page 2. Zgodovina slovenskega jezika ...

Zgodovina slovenskega jezika od pozne praslovanščine do ... - Sorodni dokumenti

Zgodovina slovenskega jezika od pozne praslovanščine do ...

http://bgslo.ibl.bas.bg/files/Zgodovina_slovenskega_jezika.pdf

Zgodovina slovenskega jezika in oblikovanje slovenskih narečij. (glasoslovje). Vera Smole [email protected] Page 2. Zgodovina slovenskega jezika ...

: : ZVRSTI SLOVENSKEGA JEZIKA GLASOVI SLOVENSKEGA ...

http://dijaski.net/get/slo_mat_slo_slovnica_04.pdf

Velelni: čakaj. Pogojni: bi čakal. Dovršni: skočim ( trajanje omejeno ). Nedovršni: Skačem ( trajanje neomejeno ) vršilec dejanja. Tvornik/ aktiv: Brat bere knjigo.

slovenskega jezika

http://vedez.dzs.si/datoteke/malavadnica-vzorcne.pdf

Tekmujte, kdo se bo domislil več besed iz glasov d, a, e, r, n. ... Ozki e / é. Široki e / ê. Kratki e / e`. Polglasnik /. 3. Spodnjim besedam poiščite mesto naglasa in ...

ZVRSTI SLOVENSKEGA JEZIKA

http://dijaski.net/get/slo_sns_zvrsti_slovenskega_jezika_01.pdf

trgovske poti. Funkcijske zvrsti slovenskega jezika. Funkcijske zvrsti ločimo predvsem pri pisanih besedilih. Ločijo se predvsem v stilu in namenu sporočila.

SLOVARčEK SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA

https://infoslo.si/content/uploads/2017/11/casopis-WEB-MAJ-JULIJ-2012.pdf

naglušnih Podravja. Maribor. Informacije: Goran Jamnikar. SPREMLJAJTE. OBJAVE ... Paintball je ekipni in adrenalinski šport, ki ga lahko igrajo tako moški kot ...

Besedilni korpusi slovenskega jezika

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402662.pdf

Raziskovalna naloga prinaša pregled besedilnih oz. jezikovnih korpusov (Gigafida, KRES,. GOS, FidaPLUS, Nova beseda in Šolar). Ukvarjamo se z vprašanjem ...

(Slovar slovenskega knjižnega jezika).

https://www.gzs.si/LinkClick.aspx?fileticket=HbO1I0FEESQ%3D&tabid=17459&portalid=38&mid=20332

Internet nadomešča vse vrste slovarjev. ➢ Recesija: nakupi knjig se zmanjšujejo, premišljeni nakupi. ➢ Nadpovprečna prodajna vrednost slovarja (249,90 eur).

SLOVARčEK SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA - infoslo.si

https://infoslo.si/content/uploads/2017/11/casopis-WEB-MAJ-JULIJ-2012.pdf

naglušnih Podravja. Maribor. Informacije: Goran Jamnikar. SPREMLJAJTE. OBJAVE ... Paintball je ekipni in adrenalinski šport, ki ga lahko igrajo tako moški kot ...

Izgovor v slovarju sodobnega slovenskega jezika

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/15/47/521-1?inline=1

naglas z drugačno barvo, breznaglasnice take označbe nimajo. Oklepajni izgovor obeh vrst gesel pa vsebuje informacijo o naglasu (4). (4) Breznaglasnice.

UPORABA SLOVARJA SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA

https://dijaski.net/get/slo_sns_sskj_02__uporaba.pdf

Geselski članek ima lahko samo po eno frazeološko in po eno terminološko gnezdo. Gnezdi stojita na koncu geselskega članka. Frazeološko gnezdo tvorijo ...

SKLADNJA SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA - Slovenistika

https://slovenistika.files.wordpress.com/2012/09/sklskj_zapiski.pdf

besednem redu, skladnja prestopi mejo povedi. STAVEK je zbirka besed zbranih okoli ene osebne glagolske oblike (pogoj). POVED je najmanjša besedilna ...

Poučevanje fonetike na Seminarju slovenskega jezika, literature in ...

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/185/283/4876-1?inline=1

vorjeni jezik in fonetične posebnosti ob izbranih besedilih, sledijo praktične vaje za bolj- ši izgovor in poslušanje slovenskega jezika; 2) nadaljevalci in ...

Pregled slovnice slovenskega knjižnega jezika - Amebis

https://www.amebis.si/slovnice/downloads/BUNC_1940_Pregled_slovnice_N.pdf

3. krativec na kratkih zlogih, ki se izrekajo navadno široko: bràt, bòb, zèt, kmèt, nič, kùp, pekèl, semènj. Ta pravorečna znamenja uporabljamo: 1. za razločevanje ...

Tolmač / tolmačica slovenskega znakovnega jezika - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2002-01-2261-p6.pdf

zna uporabiti kodeks etičnih načel v socialnem varstvu. - zna predstaviti pravice gluhih in naglušnih oseb, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu, Zakona o ...

Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016 - Fran

https://fran.si/201/esskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/datoteke/SSKJ%202016.pdf

Uredniški svet. Kozma Ahačič, Milena Mileva Blažić, Helena Dobrovoljc, Janez Dular, Marjeta Humar, Nataša Jakop, Drago. Jančar, Marko Jesenšek, Marta ...

1. Toporišičev dan Skladnja enostavčne povedi slovenskega jezika

https://www.pmb.si/datoteke/navigacija/Program_Toporisicev-dan.pdf

19 okt 2018 ... Posebnosti slovenskega glagolskega vida v okviru slovanskih jezikov. 10.30–10.45. Gašper Ilc. Skladenjsko zanikanje. 10.45–11.00 Diskusija.

Sprotni slovar slovenskega jezika 2018 - Fran

https://fran.si/132/sprotni-sprotni-slovar-slovenskega-jezika/datoteke/Sprotni%20slovar%202018.pdf

na katero od jezikovnih zvrsti podobno kot Slovar slovenskega knjižnega jezika, npr. na izhodiščno strokovni jezik pri ... ter po pravi turški kavi. ‣ V Sarajevu ...

Koroška narečja kot most do slovenskega knjižnega jezika - E-gradiva

http://gradiva.txt.si/m/slovenscina/slovenscina-v-avstriji/doc/karnicar.pdf

Francoz?. B'ešt?rhaca! izgubil. Napoleon, to je bil kerlc, od njega je vse cesarje in kralje glava bolela. Nemci so rekali, da Francozi nič niso fletni, da so le Nemci ...

Predlog za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika

http://www.sssj.si/datoteke/Predlog_SSSJ_v1.1.pdf

22 maj 2013 ... 1819 označenih s "starinsko" ali "zastarelo" (docirati, dojmiti, fronki, golomraz, kamižola, pojata, pozoj itd.), 1596 z "redko" (bandera, barusa, ...

Dan slovenskega znakovnega jezika Posvet v Državnem svetu ...

http://zveza-gns.si/wp-content/uploads/2014/12/IST-nov-dec-2014.pdf

x 2304). Nekateri profesionalni fotoaparati imajo za na- ... Big Bang, d.o.o. | Šmartinska 152, Ljubljana | Tel: 01 309 37 00 | Tiskarske napake niso izključene.

31. poletna šola slovenskega jezika čas za slovenščino - Center za ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/12/Posopis_2012.pdf

Španije, Švedske, Švice, Ukrajine, Urugvaja, Velike Britanije in. Združenih držav ... prijateljici, berem knjige, plešem, poslušam glasbo in več drugih stvari. Mislim, da ... Stara sem sedemindvajset let. Govorim angleško, špansko in malo slovensko. Ime mi je ... Moja sanjska hiša ni velika, ker velika hiša pomeni veliko dela.

SLOVAR SODOBNEGA SLOVENSKEGA JEZIKA - Univerza v Ljubljani

https://revije.ff.uni-lj.si/slovenscina2/article/download/6946/6639/

na podlagi analize zasnove SSKJ in SNB ter s prispevki, ki se kakorkoli nanašajo na koncept bodočega slovarja slovenskega jezika, ugotoviti, katere elemente.

MARJETA ŠUŠTERŠIČ MENART, prof. slovenskega jezika in ...

http://www.talenteducation.eu/toolkitforteachers/practicaldifferentiation/assets/Uploads/Document/3e6cce4436/SLO_Menart_Jezikovna-politika.pdf

pa morebitna nestrpnost do priseljencev, ki jezika ne obvladajo. PREJ: dijaki si ogledajo posnetek (Martina Križaj-Ortar et alt., Na pragu besedila 4), ki vsebuje.

časopis udeležencev spomladanske šole slovenskega jezika ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/12/Dobesednik_2009-10_2.pdf

BRYAN HONDO WYNN. TRISHA WYNN ... 9. aprila bo Delaj Eegol, slovenski funk glasbenik, v ... 9 *bher- od koder seveda dve angleški besedi bear in brown.

Učenje slovenskega jezika otrok in staršev priseljencev

https://www.zrss.si/sidro/gradivo/Prispevek%201_OSJankaKersnika_Brdo_komentarNV1-zadnja%20verzija.pdf

Ključne besede: priseljenski učenci in njihove matere, učenje slovenščine kot drugega jezika, socialne kompetence, OŠ. Način predstavitve: e-plakat. Uvod:.

35. Poletna šola slovenskega jezika - Center za slovenščino kot ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/12/Posopis_2016.pdf

Moja telefonska številka je 09292939 in moj naslov je [email protected] ... Slovenije. Je malo velik in debel. Ima malo sive lase in rjave oči. Sin Joshua je ...

Nova didaktika poučevanja slovenskega jezika - Sporazumevanje v ...

http://projekt.slovenscina.eu/Media/Kazalniki/Kazalnik15/Nova_didaktika_Sporazumevanje.pdf

rešitve – in to ne samo na ravni slovnice in ne samo v okviru projekta, saj bo korpus ... Na pragu besedila 1, 2, 3, 4 (potrditev 2001, 2002); prenovljena 1, 2, ...

učenje slovenskega jezika ter stališča dijakov in staršev do ...

https://revije.ff.uni-lj.si/slovenscina2/article/download/7716/7411/

narodnih manjšin, obvezno pa je učenje hrvaškega jezika; 2. model B − dvojezično ... međimurskim školarcima omogućeno besplatno učenje slovenskog jezika: ...

Sprotni slovar slovenskega jezika 2014 - Fran

https://fran.si/132/sprotni-sprotni-slovar-slovenskega-jezika/datoteke/Sprotni_Uvod.pdf

frazeološko) hoja po vrvi, gajžla: na koncu gajžla poči, hotel: hotel mama, kapica: socialna kapica, ketna: imeti koga na ketni, strgati/utrgati se s ketne, pajek: ...

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja - Fran

https://fran.si/140/besedje-slovenskega-knjiznega-jezika-16-stoletja/datoteke/Besedje16_Uvod.pdf

14. deležnik ali deležje, 15. zaimek, 16. glagol, 17. prislov, 18. povedkovnik, 19. predlog, 20. veznik, 21. členek, 22. medmet, 23. člen, 24. členica, 25. del ...

katalog znanja iz slovenskega knjižnega jezika za strokovni ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Razvoj-kadrov/Strokovni-izpit/Datoteke-na-strani-Storitve/Katalog-slovenskega-knjiznega-jezika.pdf

Na pragu besedila 4, Ljubljana 2003, 84. - J. Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana 1992. - A. Kozinc, Podprojekt Slovenski jezik v pedagoški ...

vzgojiteljičina funkcionalna raba slovenskega jezika v ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4549/1/diplomsko_delo_More.pdf

jezik in redkeje neknjižne socialne zvrsti kot vzgojiteljice iz vrtca. Večina anketiranih vzgojiteljic se počuti kompetentne ... 5.1 Socialne zvrsti slovenskega jezika .

Brezplačne možnosti učenja slovenskega jezika na Andragoškem ...

http://arhiv.acs.si/clanki/AZM_LU.pdf

12 maj 2016 ... Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza (v nadaljevanju: AZM–LU) je izbrani izvajalec javnoveljavnih programov slovenščine za ...

Vloga e-virov in jezikovnih tehnologij pri pouku slovenskega jezika

https://www.slov.si/dipl/stefanic_marta.pdf

Graf 2.24: Težava pri uporabi elektronskih jezikovnih virov pri pouku je ... različnih zvrsti iz dnevnega časopisja, revij in knjižnih publikacij (literarna besedila, ... Navajanje na samostojno delo je bistvenega pomena za vzgojo kompetentnih.

Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika - Založba ZRC

https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612545536.pdf

Enakopisnice naj bi v maniri SSKJ-ja ohranile še dodatna notranja merila razvrščanja. – samostalnik, pridevnik, števnik, zaimek, glagol, prislov, členek, predlog, ...

v slovarju slovenskega [email protected] jezika - Center za slovenščino kot ...

http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/11/34_1-Kern.pdf

~enosti dolo~enih stopenjskih tvorjenk v slovar in {e posebej z vidika slovarske obravnave v smislu ustreznosti razlag ... V SSKJ-ju je to {e posebej pogosto pri ...