Matematika 1 - FKIT

Surjektivnost i injektivnost se lako mogu vidjeti iz grafa funkcije: 1) injektivnost: povlacimo pravce paralelene s x-osi, tj. pravce oblika y = b. Ako graf funkcije ...

Matematika 1 - FKIT - Sorodni dokumenti

Matematika 1 - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Mat1.pdf

Surjektivnost i injektivnost se lako mogu vidjeti iz grafa funkcije: 1) injektivnost: povlacimo pravce paralelene s x-osi, tj. pravce oblika y = b. Ako graf funkcije ...

Matematika 1 - Zavod za matematiku - FKIT

http://matematika.fkit.hr/novo/matematika%201/kolokviji/mat1_2014-15_2.kolokvij_2.pdf

13 pro 2014 ... (i) Odredite skup vrijednosti funkcije f (rang funkcije). (1 bod). (ii) Odredite maksimalan interval na kojemu je f injektivna funkcija, te na tom ...

MATEMATIKA Polona Oblak - [email protected] - Univerza v Ljubljani

http://matematika.fri.uni-lj.si/mat/matvsp2019.pdf

odvisne od števila ur ucenja, obraba gum na avtu je odvisna od števila ... 10 evrov, ki ga lahko unovciš pri nakupu, zeleni pa kupon za 10 % popusta na ... Menjava spremenljivk x in y na grafu funkcije pomeni zrcaljenje grafa preko premice y =.

Matemātika kā vērtība un matemātika kā līdzeklis - Profesionālajā ...

http://profizgl.lu.lv/mod/resource/view.php?id=21683

Matemātika kā vērtība un matemātika kā līdzeklis. 4. Mana matemātiskā izglītība -. „Kāpēc jāmācās matemātika jeb kāpēc pēc pavasara nāk vasara?” Ja Jums ...

Matematika, ekonomická a finančná matematika

https://www.upjs.sk/public/media/14800/Matematika.pdf

Matematika, ekonomická a finančná matematika. Jesenná 5. VKM – videokonferenčná miestnosť. 10:20-11:00 Mgr. Katarína Lučivjanská, PhD.: Neviditeľná ruka ...

moja matematika 1 moja najdraža matematika 1 - Alka script

https://www.alkascript.hr/index.php/katalog-proizvoda/skola-za-zivot/osnovne-skole/1-razred?format=raw&task=download&fid=475

moja matematika 1 boško jagodić ivan mrkonjić marijana curić. RADNA BILJEŽNICA. ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE boško jagodić.

polimerizacija - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/ZBRINJAVANJE_PO-predavanje-II-.pdf

naziva adicijska ili radikalska prema mehanizmu rasta lanca, radikalska (lančasta) polimerizacija. ➢ Svaka molekula polimera tijekom polimerizacije nastaje ...

Untitled - FKIT

http://www.fkit.unizg.hr/images/50011340/Kongresi_sastanak_kemicara_CCA1952-osvrt.pdf

HRVATSKO PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO. SOCIETAS SCIENTIARUM NATURALIUM CROATICA. ARHIV ZA KEMIJU. GOD. XXIV. ZAGREB 1952. HRVATSKO ...

Glikoliza - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/GLIKOLIZA.pdf

30 lis 2017 ... ✓Glikoliza. ➢ Proces glikolize je niz od 10 reakcija kojima se glukoza prevodi u dvije molekule piruvata. Ovaj proces se odvija u citosolu.

destilacija - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/destilacija%5B1%5D.pdf

vrijedi Raoultov zakon. ▫ parcijani tlak komponente i (p i. ) u parnoj fazi u ravnoteži proporcionalan je molnom udjelu te komponente u kapljevini, x i i i i i xpppy∙.

7. predavanje - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/F2-7-predavanje-beamer.pdf

17 tra 2012 ... Lenzovo pravilo nije ništa drugo nego zakon očuvanja ukupne energije. Naime, kada bi vrijedilo suprotno, onda bi inducirana struja rasla u.

Glukoneogeneza - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/GLUKONEOGENEZA.pdf

31 lis 2017 ... za glukoneogenezu (piruvat, oksaloacetat, dihidroksiaceton-P). GLUKONEOGENEZA (GNG) amino kiseline glukoza glukoza-6-P fruktoza-6-P.

Trenje - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Materijali_za_prvi_kolokvij_iz_Osnova_strojarstva_trenje.pdf

Osnove strojarstva- Trenje -riješeni primjeri. Zadatak 1. Uteg mase m preko užeta održava masu m1 u ravnoteži (slika 2.). Kolikom minimalnom silom F treba ...

biogoriva - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/3_OIE_Jukic_biogoriva%5B1%5D.pdf

B I O G O R I V A dr. sc. Ante Jukić, red. prof. Zavod za tehnologiju nafte i petrokemiju / Savska cesta 16 / tel. 01-4597-125 / [email protected] Fakultet kemijskog ...

ionska kromatografija - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/T_Bolanca_S_Ukic_Ionska_kromatografija.pdf

Druga pak krajnost jest ispiranje, tj. elucija, pri visokim koncentracijama kompeticijskih iona u eluensu. Takav eluens će u prihvatljivom vremenskom roku eluirati ...

Peti tjedan - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Peti_tjedan%5B1%5D.pdf

Eksperimentalne metode i analiza kinetičkih podataka. Ciljevi kinetičkog istraživanja. ➢Odabrati najbolje prilagođeni funkcijski oblik matematičke zavisnosti.

Newtonovi zakoni. - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/F1-4-predavanje%5B4%5D.pdf

DINAMIKA MATERIJALNE ČESTICE. Uzrok gibanja materijalne čestice je sila koja djeluje na nju. Naziv potječe od grčke riječi δύναμις, koja označava silu, ...

REAKCIJSKA ENTALPIJA - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/7_predavanje_EI_2017_2018.pdf

je standardna molarna entalpija otapanja pri referentnoj vrijednosti tlaka i temperature [p = 101,325 kPa (1 atm); T = 25. °C], koja ovisi o koncentraciji otapala.

fizikalna kemija ii - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/FIZIKALNA_KEMIJA_II_nastavni_tekstoviKK%5B6%5D.pdf

FIZIKALNA KEMIJA II. Zbirka nastavnih tekstova za studente Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije dodiplomskog studija. Prof dr. sc. Krešimir Košutić ...

II. 3.4. Courses - FKIT - unizg

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/post_eco_courses.pdf

Ph.D. Božena Ćosović, Senior Scientist. Institution ... Pamić, Jakob; Balogh, Kadosa; Hrvatović, Hazim; Balen, Dražen; Jurković, Ivan; Palinkaš, ... Puntarić Dinko, Kos Ankica, Šmit Zdenko, Zečić Željko, Šega Krešimir, Beljo-Lučić Ružica,.

Tlačni udari - FKIT

http://silverstripe.fkit.hr/kui/assets/Uploads/Osvjezimo-znanje-251-252.pdf

Ukoliko se ventil, npr. pri tuširanju, zatvara sporo, tlačni udar neće nastupiti. Standardni industrijski ventili, pumpe i regulatori protoka mogu uzrokovati tlačne ...

Meso i krumpir - FKIT

http://silverstripe.fkit.hr/kui/assets/Uploads/Misljenja-150.pdf

krumpir može i drugačije prirediti (pomfrit, restani krumpir, pire),. a i da se meso može ispeći na tavi ili pak skuhati u loncu. I to bi uglavnom bilo sve. Nikome ne ...

iz na{ih knji`nica - FKIT

http://silverstripe.fkit.hr/kui/assets/Uploads/432-435.pdf

Knji`nica Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”. Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu datira iz vremena osnutka Higijenskog zavoda sa Školom ...

Prijenos topline - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/prijenosTopline.pdf

stacionarna kondukcija odnosi se na prijenos topline kroz čvrsta tijela u uvjetima kada se temperatura određene točke. (odnosno područja u kojem se toplina ...

Mjerenje viskoznosti - FKIT

http://silverstripe.fkit.hr/kui/assets/Uploads/Mjerna-90-92.pdf

6 velj 2019 ... Dinamička viskoznost = kinematička viskoznost × gustoća. Mjerenje u procesu. Automatska regulacija viskoznosti procesnih fluida osigurava.

Vodik - ZOAK FKIT

http://zoak.fkit.hr/nastava/pred_ak/skripta_ak_09.pdf

su to H2O ili H3O ion u vodenim otopinama kiselina. Vodik se ... Isparavanjem otopine dobiju se čvrste soli, u čijoj kristalnoj rešetki nalazimo hidroksidni ion.

REGISTAR UGOVORA - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Registar_Ugovora_-_Jednostavna_nabava_2018%5B1%5D.pdf

16 stu 2017 ... ELMATIS d.o.o., Zelinska 2, 10000. Zagreb. 706,48 kn. 883,10 kn. __. 883,10 kn. PEVEC d.d., Savska cesta 84, 10360. SESVETE. 299,00 kn.

Prijenos tvari - FKIT

http://silverstripe.fkit.hr/kui/assets/Uploads/Osvjezimo-znanje-51-52.pdf

8 velj 2019 ... Fickov zakon koji sadrži eksplicitnu ovisnost o vremenu. (3). Difuzijski koeficijent u plinovima. U plinovima je prijenos tvari kao i udaljenost koju ...

stehiometrija ii - ZOAK FKIT

http://zoak.fkit.hr/nastava/pred_stehija2/1.%20predavanje,%20Mjerenje,%20mjerne%20pogre%C5%A1ke%20i%20iskazivanje%20rezultata,.pdf

Hessov zakon i primjena na termokemijske jednadžbe. Toplinski kapacitet. Promjena entalpije pri faznim prijelazima. Analitički pristup rješavanju složenih.

Molekulska spektroskopija - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Nastavni_tekst_Molekulska_spektroskopija.pdf

karbonilna skupina daje jaki signal rastezanja koji se pojavljuje na 1630-1780 cm-1. Potpuno precizno mjesto signala ovisi o stvarnoj prisutnoj funkcionalnoj ...

kemijsko-inženjerska termodinamika - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/000Nastavni_tekstovi%5B3%5D.pdf

431. 11.3. Prvi zakon termodinamike za kemijsku ravnotežu: bilanca energije. 432. 11.4. Drugi zakon termodinamike – jednadžba kemijske ravnoteže. 434. 11.5.

reakcijsko inženjerstvo i kataliza - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Sesti_tjedan%5B2%5D.pdf

O i hidroksidni ion, OH- (specifična kiselinsko- bazna kataliza), nego i tvari koje se prema Brønstedovoj definiciji kiselina i baza (donori i akceptori protona) ...

VODIKOVA ENERGIJA I EKONOMIJA - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/4_OIE_Jukic_vodik%5B1%5D.pdf

27 ožu 2008 ... VODIKOVA ENERGIJA. I EKONOMIJA. Dr. sc. Ante Jukić ... Aktivacijska energija kontrolira pad napona uzrokovan tim gubicima. , vrijedi za ηakt ...

OE II. Kolokvij 2018.xlsx - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/_news/40294/OE%20II.%20Kolokvij%202018.pdf

0125163263 Šubić. Vladimir. KI. ‐. 0125163328 Tomić. Filip. KI. 54. 4. 0125162838 Vanđija. Vedrana. KI. 53. 4. 0125162976 Vičević. Renata. KI. 52. 3.

iz naših knji nica - FKIT

http://silverstripe.fkit.hr/kui/assets/Uploads/636-640.pdf

iz naših knji nica. Uređuje: Danko Škare. Fondacija Sabre. Sofija Konjević. Institut Ruđer Bošković – Knji`nica. Bijenička cesta 54, 10 000 Zagreb.

znanstveno-stručna djelatnost - FKIT

https://www.fkit.unizg.hr/images/50012394/Izvjesce_o_znanstvenoj_djelatnosti_2007-2008.pdf

peroksi) heksan i 1,1-di(tert-butilperoksi)-3,3,5-trimetil cikloheksan. Primjena kinetičkih modela i utvrđene međuovisnosti reakcijsko-procesnih uvjeta i strukture ...