sklepi 21. redne skupščine delničarjev družbe sava, dd

SKLEPI 21. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE SAVA, D.D., ki je bila v torek, 28. aprila 2015 ob 10.00 uri v Kongresni dvorani Hotela Lipa v Termah ...

sklepi 21. redne skupščine delničarjev družbe sava, dd - Sorodni dokumenti

sklepi 21. redne skupščine delničarjev družbe sava, dd

https://www.sava.si/images/SLOskupscina/sklepi21skupscineSava.pdf

SKLEPI 21. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE SAVA, D.D., ki je bila v torek, 28. aprila 2015 ob 10.00 uri v Kongresni dvorani Hotela Lipa v Termah ...

Sklepi 32. skupščine delničarjev Save Re, d.d. - Sava Re, dd

https://www.sava-re.si/media/objave/dokumenti/2017/Sklepi__32_skupscine_7_3_2017.pdf

7 mar 2017 ... Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek. Skupščina je najprej odločala o nasprotnem predlogu delničarja SDH, d.d..

Notarski zapisnik 24. redne skupščine delničarjev družbe Poslovni ...

https://www.mercatorgroup.si/assets/Uploads/Zapisnik-23.-redne-skupscine-delnicarjev-druzbe-Poslovni-sistem-Mercator-d.d.pdf

ki sem ga zapisala podpisana notarka Nada Kumar danes, dne 10.5.2016 (desetega ... Predsednik uprave je povedal, da seji prisostvuje vabljena notarka ga.

razširitev dnevnega reda 21. redne skupščine delničarjev - Sava, dd

https://www.sava.si/images/SLOskupscina/razsiritev212015.pdf

»Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar, in imenuje organe skupščine: • predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,.

Sklepi 18. skupščine delničarjev - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=29728

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in ...

Sprejeti sklepi 26. skupščine delničarjev KD d.d.

http://www.kd-fd.si/subpages/getfile.php?action=getfile&file=data%2Ffiles%2F1537433384.pdf&filename=Sprejeti sklepi 26. skup%C5%A1%C4%8Dine delni%C4%8Darjev KD d.d..pdf

Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek. Pri glasovanju o predlaganem sklepu je bilo veljavno oddanih 160.361 glasov, kar pomeni enako število delnic in ...

Obrazložitev predlogov sklepov 22. skupščine delničarjev družbe ...

https://www.sava-hotels-resorts.com/si/files/default/O-nas/Informacije-za-delni%C4%8Darje/22_skupscina_delnicarjev_ST_obrazlozitev_predlogov_sklepov.pdf

27 jan 2020 ... glasov se izvoli Irena Hvastija in Nada Žaberl. Za sestavo zapisnika se imenuje notar Vojko Pintar iz. Kranja.« OBRAZLOŽITEV: Uprava je ...

SKLEPI SKUPŠČINE DRUŽBE CETIS d.d.

https://www.cetis.si/uploads/news/2921/sklepi_skupscine_druzbe_cetis_d_d_01092016.pdf

SKLEPI SKUPŠČINE DRUŽBE CETIS d.d.. Uprava družbe CETIS d.d, Čopova 24, 3000 Celje, na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje.

Notarski zapisnik 4. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

https://www.elektro-maribor.si/media/1179/zapisnik_4_redne_skupscine.pdf

ELEKTRO MARIBOR javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., ... Direktor družbe je ugotovil, da skupščini prisostvuje vabljeni notar Andrej Škrk iz ...

Notarski zapisnik 14. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

https://www.elektro-maribor.si/media/1167/zapisnik_14_redne_skupscine.pdf

Notarka Ines Bukovič iz Maribora, sem se na povabilo uprave družbe ELEKTRO. MARIBOR d.d. udeležila 14. (štirinajstega) rednega zasedanja skupščine ...

Zapisnik 35. skupščine delničarjev AG d.d.

http://oam.si/file.aspx?AttachmentID=17494

7 jan 2020 ... Ugotovil je, da seji skupščine prisostvuje vabljena notarka mag. ... dne 7.1.2020 ob 9.00 uri, v Kamniku, na Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik z.

Gradivo za 21. redno sejo skupščine delničarjev ISTRABENZ ...

http://www.istrabenz.si/pripone/875/Gradivo%20za%2021%20%20skup%C5%A1%C4%8Dino%20Istrabenz%20d%20d_osnutek.pdf

preštevalki glasov: Sonja Long, Marinela Veškovo. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo Ferligoj. Obrazložitev. Uprava je pristojna in odgovorna predlagati ...

25. REDNO SEJO SKUPŠČINE DELNIČARJEV ... - Terme Čatež

https://www.terme-catez.si/si/files/default/o%20podjetju/delni%C4%8Darji/2018/Sklic_skupscine.pdf

TERME ČATEŽ, d. d., TOPLIŠKA CESTA 35, 8250 BREŽICE ki bo v petek, 6.7.2018 ob 13. uri, ... notar Andrej Dokler. 2. Seznanitev skupščine z letnim ...

Sklic 25. seje skupščine delničarjev z gradivom (.pdf) - Radenska

https://www.radenska.si/upload/files/sklic_25_seje_skupscine_radenske_z_gradivom.pdf

Odkupna cena ne sme biti nižja od 5 EUR in ne višja od 10 EUR. Na 20. redni skupščini Radenske, d.d., Radenci so se delničarji seznanili s sprejetim letnim.

Gradivo za 20. redno sejo skupščine delničarjev ISTRABENZ ...

http://www.istrabenz.si/pripone/841/Gradivo%20za%2020%20%20skup%C5%A1%C4%8Dino%20Istrabenz%20d%20d_.pdf

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo Ferligoj. Obrazložitev. Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini v imenovanje delovna telesa, to je ...

Sklepi 13. skupščine DARS

https://www.dars.si/Content/doc/o-nas/Sklepi%2013.%20skup%C5%A1%C4%8Dine%20DARS.pdf

Špela Kopriva kot predsednica ter g. Aleš Petek in ga. Teja Lončarski kot preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljena notarka Nevenka Tory iz Ljubljane. ----.

Sprejeti sklepi skupščine - Intereuropa

http://www.intereuropa.si/si/files/default/vsebina/skupscine/18/Sprejeti.pdf

Na skupščini prisotnih pet največjih delničarjev: 1. Luka Koper d.d. Koper: s 1.960.513 številom delnic in glasovalnih pravic družbe ali. 24,81% glasovalnih ...

Sklepi 30. skupščine Petrol d.d., Ljubljana 12.12.2019.pdf PDF

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/objave/2019/12/sklepi-30.-skupscine-petrol-d.d.,-ljubljana-12.12.2019.pdf

12 dec 2019 ... Robert Ernestl in Barbara Jama Živalič. Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz. Ljubljane.

3. izredno skupščino delničarjev družbe APS d.d., Koroška cesta 64 ...

http://www.aps-velenje.com/si/files/default/Vabilo%20na%203.%20izredno%20skupscino%2029.11.2018.pdf

29 okt 2018 ... Skupščini bo prisostvoval notar Marko Salmič. 2. ... storitve (AJPES) – 296/4 ZGD-1 in na spletni strani družbe www.aps-velenje.com.

Sprejeti sklepi 18. seje skupščine - Fraport Slovenija, doo

https://www.fraport-slovenija.si/pripone/2040/Sklepi%2018.%20seje.pdf

16 sep 2013 ... Uprava je predlagala skupščini naj sprejme naslednji predlog sklepa: 2.1 Skupščina delničarjev skladno z določbami 330. člena ZGD-1 daje ...

Sklepi 4. Redne seje - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Direktorat-za-sport/Strokovni-svet-RS-za-sport/SKLEPI_4seje_1742018.pdf

Patrik. Peroša, dr. Frane Erčulj, dr. Rado Pišot, dr. Edvard Kolar, Luka. Steiner, Petra Robnik in Ivan Gerjevič. DRUGI VABLJENI: dr. Boro Štrumbelj - generalni ...

SPREJETI SKLEPI 19. redne seje - Občina Metlika

https://www.metlika.si/files/other/news/87/11039523.9.2013%20-%20SPREJETI%20SKLEPI%2019.%20REDNE%20SEJE%20-%20SPREJETI%20SKLEPI%2019.%20redne%20seje.pdf

skupnosti v Svetu zavoda Zdravstveni dom Metlika razreši mag. Janja Pegam,. Dolnje Dobravice 1b, 8332 Gradac. Občinski svet Občine Metlika sprejeme sklep, ...

Zapisnik redne skupščine TZS

https://triatlonslovenije.si/wp-content/uploads/2019/03/zapisnik-redne-in-volilne-skupscine-tzs-2017.pdf

Predlog sklepa: Delovno predsedstvo skupščine sestavljajo predsednik Mojmir Ocvirk, člana pa Miloš Petelin in Rado Ačimovič. Glasovanje: sklep je soglasno ...

5. redne seje skupščine - TGZS

https://www.tgzs.si/wp-content/uploads/2-Zapisnik-5.-seje-Skup%C5%A1%C4%8Dine-TGZ-Slovenije-4.9.2019.pdf

Prisotni na seji: Marjan Batagelj, Renata Balažic, Stanko Brunšek, Vasja Čretnik, dr. Domen Trobec,. Ivan Hribar, Nataša Kovač, Mojca Krašovec, Mojca ...

25. (izredno) sejo skupščine družbe Radenska, d.d., Radenci ...

https://www.radenska.si/upload/files/sklic_25_seje_skupscine_radenske_z_gradivom.pdf

družbe Mercator, d.d., v lasti Radenske, d.d., Radenci soglasje skupščine ali nadzornega sveta. Radenske, d.d., Radenci ni bilo potrebno. Dne 7.2.2012 je bila ...

Sklic izredne skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d. - 21. 2. 2019

https://www.perutnina.com/sites/default/files/delnicarji-obvestila/sklic_izredne_skupscine_21_2_2019.pdf

21 feb 2019 ... Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane. 2. Odpoklic članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev. Predlog sklepa:.

Objava sklepov 36. Redne skupščine Deželne banke ... - DBS

https://www.dbs.si/upload/filemanager/content-images/objave/36_skupscina_DBS_javna_objava_sklepov.pdf

31 maj 2019 ... Notarski zapisnik o poteku skupščine bo sestavil notar Milan Dolgan. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo ...

Zapisnik-redne-skupščine-DNS-2017 - Društvo novinarjev Slovenije

https://novinar.com/wp-content/uploads/2019/09/Zapisnik-redne-skup%C5%A1%C4%8Dine-DNS-2017.pdf

Predlagani kandidati za komisijo za štetje glasov so Jernej Verbič, Klara Škrinjar in Franja Žišt. Predlagana kandidata za overovatelja zapisnika sta Gojko ...

Zapisnik redne letne skupščine TZS – 8. 5. 2016 - triatlonska zveza ...

https://triatlonslovenije.si/wp-content/uploads/2018/03/zapisnik-tzs-skups%CC%8Cc%CC%8Cine-2016_5.pdf

Predlog sklepa: Delovno predsedstvo skupščine sestavljajo predsednik Mojmir Ocvirk, ter člana Sandi Ivančič ter Robert Gostinčar. Glasovanje: sklep je ...

Zapisnik 12. redne seje skupščine 25.04.2017 - Komunala Trebnje

http://www.komunala-trebnje.si/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fupload%2F1_zapisnik_12seja_skupscine_sken.pdf

z dne 25.04.2017 ob 17.00 uri v sejni sobi Komunale Trebnje ... Tudi na kadrovskem področju so v teku postopki za zaposlitev novih sodelavcev (odgovorni ...

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda 18. redne skupščine ... - SEOnet

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=26402

28 feb 2012 ... PIVOVARNA UNION d.d. ... ZGD-1 delničarja Pivovarna Laško, d.d., ki ... Kontakt: Tel: 01 47 17 373. Gsm: 041 323 858. Faks: 01 47 17 255.

Bilten Od Skupščine do Skupščine 20/2017 - ZAS - Združenje ...

http://www.zdruzenje-zas.si/Material/Pdf/20_Od_Skupscine_do_Skupscine_letnik_2016.pdf

zaželel veliko uspeha. Prof. dr. Tomaž Tollazzi, Fakulteta za gradbeništvo Maribor. Število študentov na Gradbenih fakul - tetah se je grozljivo zmanjšalo. Številni.

Bilten Od skupščine do skupščine 21/2017 - ZAS - Združenje ...

http://www.zdruzenje-zas.si/Material/Pdf/21_Od_Skupscine_do_Skupscine_letnik_2017.pdf

25 maj 2017 ... 58. ▫ Program dela za leto 2017/18 ... nese v sredino leta, ko so najboljši pogoji. V zadnjih ... water management and torrent control, and then ...

Bilten od skupščine do Skupščine (16/2012) - ZAS - Združenje ...

http://www.zdruzenje-zas.si/Material/Pdf/16_Od_Skupscine_do_Skupscine_letnik_2012.pdf

1 maj 2012 ... Interchem in Tahting ter. • posamezniki: dr. Janez Žmavc, Feliks. Podgoršek, Borut Willenpart,. Aleksan der Kerstein, Marijan. Makovec in ...

Bilten od Skupščine do skupščine 22-2018 - ZAS - Združenje ...

http://www.zdruzenje-zas.si/Material/Pdf/22_ZAS_Od_Skupscine_do_Skupscine_2018.pdf

9 apr 2018 ... Takšen premik ograje se izvaja zjutraj ... žijo redne zastoje v konjicah, ki obi čaj n o potekajo ... so dilatacije, ležišče, ograje, … vsi sestavni deli ...