Acil Serviste Nöbet Yönetimi - ATUDER

Nöbet devam ederse fenitoin veya eşdeğeri uygulanır. • Fenitoin ;18 mg / kg yavaş IV infüzyon ;50 mg / dk geçmeyecek şekilde , sadece SF ile. • Hızlı / anında ...

Acil Serviste Nöbet Yönetimi - ATUDER - Sorodni dokumenti

Acil Serviste Nöbet Yönetimi - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=fDu7Wkipoj9LS85Aj8Ma

Nöbet devam ederse fenitoin veya eşdeğeri uygulanır. • Fenitoin ;18 mg / kg yavaş IV infüzyon ;50 mg / dk geçmeyecek şekilde , sadece SF ile. • Hızlı / anında ...

İdeal Acil Servis Mimarisi - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=r73zzOGOgIVex34NkplC

Resusitasyon / majör travma. ▫ Akut hasta bakımı (monitörlü yataklar). ▫ Az acil hasta bakımı. ▫ Dekontaminasyon. ▫ Kayıt / sekreterlik. ▫ Triaj. ▫ Hemşire çalışma ...

Sel Risk Yönetimi - DSİ

http://www.dsi.gov.tr/docs/sempozyumlar/sel-risk-y%C3%B6netimi---prof-dr-miktad-kad%C4%B1o%C4%9Flu---sel-sonuc-oneri-formu.pdf?sfvrsn=2

Yollardaki yağmur suyu tahliye sistemi, boyutları ve sayısı artırılmıĢ mazgallar ile ... Sel tehlikesi olan il ve ilçelerin Afet Acil Yardım Planlarında sele özel tahliye, ...

Akut Nöbet ve Tedavisi - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

http://www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/26/2613SS.pdf

III. Nöbet durmazsa. IV Diazepem tekrar›. Fenitoin veya fenobarbital. IV. Di¤er tedavi seçeneklerinin araflt›r›lmas›. Paraldehid. Lidokain. IV valproat. Klonazepam.

Acil Durum Eylem Planı Sel/Su Baskını - Ondokuz Mayıs Üniversitesi ...

https://dis.omu.edu.tr/tr/kalite/acil-durum-eylem-plani/acildurumeylemplan%C4%B1%20sel.pdf

ALARM YÖNTEMİ SESLİ VE GÖRSEL UYARI SİSTEMİ. İŞ DURDURULACAK BÖLÜMLER TÜM BİNA. BULUNDURULACAK ARAÇLAR -. ARAÇLARIN YERİ -.

Toksidromlar - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=iEws8wJrffbyAZY9M13n

Hidrasyon. * Benzodiazepinlerle sedasyon. * NaHCO3 tedavisi (QRS>100msn). * Fizostigmin (Ciddi Ajitasyon- deliryum, 2 mg IV > 5 dk). * Yan etki???

ANTİKOLİNERJİK SENDROM - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=E7OjaNVrHFgofwdhyr9g

Fizostigmin; asetilkolinesteraz inhibitörüdür ve asetilkolinesterazın hem ... Fizostigmin; pür bir antikolinerjik zehirlenme düşünülmüyor ise kullanılmamalıdır.

diyabetik ketoasidoz - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=7XO9S7Jm4VFfwIHmOgjm

(Joint British Diabetes Society guideline for the management of diabetic ketoacidosis Diabetic Medicine, May ... Hiperglisemin tedavisi tek başına yeterli olmayıp.

statusta yeni algoritma - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=Vibgmdik7uGjfrEfwg1f

FENİTOİN 18 - 20 mg/kg IV (50 mg/dak infüzyon). • - VALPROİK ASİD 20-40 mg/kg IV (5 mg/kg/dak inF) yada LEVATİRASETAM. METABOLİK PROBLEMLER ...

Periferik Santral Vertigo - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=3RfEGmmTFfaMS5uzdyuc

Periferik Nistagmus. ➢ Horizontal-torsiyonel. ➢ Yorulma olur. ➢ Dix-hallpike testinde latent faz olur. (5-10 sn). ➢ Okuler fiksasyondan etkilenir. Santral Nistagmus.

Organofosfat ve Karbamat Zehirlenmeleri - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=jHSPehOAICnvdQlO5fnr

Tanı ve tedavi yaklaşımında acil hekimi nelere dikkat etmelidir? • Özet ve tavsiyeler . Page 3. • Organofosfat ve karbamat kuvvetli kolinesteraz inhibitörü.