Na podlagi 8 - FRI

Ljubljani, Alumni UL FRI (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno, samostojno, ... Društvo zastopa predsednik društva, v primeru njegove zadržanosti opravlja ...

Na podlagi 8 - FRI - Sorodni dokumenti

Na podlagi 4

https://www.nova-gorica.si/mma/-/2019013114094219/

31 jan 2019 ... 22) Maja Šinigoj, roj. 05.05.1979, naslov: Solkan, Cesta IX. korpusa 73, ... 3) Uroš Ternovec, roj. 18.08.1976, naslov: Trnovo, Trnovo 66A, ...

Na podlagi 8 - FRI

https://fri.uni-lj.si/upload/Javna_narocila_izjave_obrazci/statut_pb_15_1_2013_3.pdf

Ljubljani, Alumni UL FRI (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno, samostojno, ... Društvo zastopa predsednik društva, v primeru njegove zadržanosti opravlja ...

Na podlagi 40

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=26753

Ploščad novejših tribun stadiona Ljudski vrt v Mariboru (tribune Vzhod, sever in jug), predstavlja ... Mikroarmirana betonska plošča (MAB), kot tlak ploščadi tribun, je dilatirana na polja različnih površin. ... pohodne strehe (po PGD projektu) je:.

Na podlagi 114

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/174569?disposition=inline

GERK je strnjena površina kmetijskega zemljišča z enako vrsto rabe znotraj posameznega bloka;. 11. ... javni zavod, ki se ukvarja tudi s kmetijsko dejavnostjo,.

Na podlagi 46 - VŠR

http://www.vsr.si/wp-content/uploads/2018/06/StatutVSR-junij_2017.pdf

ustanovitvi VŠR (podpisan dne 12.1.2017), je Upravni odbor Visoke šole za računovodstvo in finance sprejel dopolnitev Statuta VŠR z dne 3.9.2012. Dopolnitev ...

Na podlagi 51

https://www.sentjur.si/files/other/news/129/493501.pdf

1. drvarnice, kokošnjake, pergole, kolesarnice, vrtne ute, rastlinjake, sadne kleti, shrambe, če ne presegajo 40m2 tlorisne površine in ležijo na funkcionalnem ...

Na podlagi 21 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/diplomatski-protokol/Protocol-rules.pdf

18 Apr 2012 ... Speakers of Parliaments shall in on held at Brdo Castle or at Vila Podrožnik. (depending on the place of accommodation of the guests and the ...

Na podlagi 13 - JSS MOL

https://www.jssmol.si/Portals/0/ZAKONODAJA/SPPJSSMOL_neuradno_precisceno_besedilo_17_4_2014.pdf

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: JSS MOL) je ... Službe za pobude meščanov Mestne občine Ljubljana in Oddelka za ...

Na podlagi 17

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/321479?disposition=inline

specializacije. IV. RAZPIS IN ODOBRITEV SPECIALIZACIJE. 6. člen. (objava javnega razpisa). (1) Zbornica dvakrat letno objavi javni razpis specializacij, ki se ...

Na podlagi 24 - KŠOK-a

https://www.ksok.si/wp-content/uploads/2018/05/Pravilnik.zavarovanje.osebnih.podatkov.pdf

Klub študentov občine Koper – KŠOK. Varstvo osebnih podatkov. Cankarjeva 9a. 6000 Koper. 1 od 10. Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih ...

Na podlagi 9 - ZPM krško

http://zpmkk.si/wp-content/uploads/2019/11/Statut_ZPM_KK.pdf

64/2011 z dne 12. 08. 2011) je Zbor članov (v nadaljevanju Skupščina) Zveze prijateljev mladine Krško na 23. seji dne 20. 3. 2013 sprejel naslednji. STATUT.

Na podlagi 2 - ZZZS

https://www.zzzs.si/zzzs/imenik.nsf/0/c04a61e403bebb51c12570fa00346ae9/$FILE/Seznam%20uradnih%20oseb%20za%20dajanje%20splo%C5%A1nih%20informacij_KR1019a.pdf

zavarovanja. 04/2370 109 petra.nadizar-stir[email protected] Zlato polje 2, 4000 Kranj, pritličje, soba 004. VODJA IZPOSTAVE I: Alma Crnkić. Izpostava. Jesenice.

Na podlagi 33 - Fudš

http://www.fuds.si/sites/default/files/1_pravilnik_o_doktorskem_s_tudiju_20.9.2018_in_spremembe_28.2.2019_in_26.6.2019.pdf

26 jun 2019 ... vpiše kandidat, ki ima potrjeno dispozicijo in doseženih vsaj 105 kreditnih točk ... problem, hipotezo oziroma raziskovalno vprašanje, prikaže, kako članki ... (3) Senat fakultete lahko dovoli, da sme kandidat napisati doktorsko ...

Na podlagi 51 - Gimnazija Vič

https://www.gimvic.org/predstavitev/files/GimVic-ust-akt-2-9-08.pdf

(2) Gimnazija Vič je pravna naslednica šole, ustanovljene z Odlokom o ... N/82.190 - fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške.

Na podlagi 27 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/320a1b49-79a6-4d6f-9116-1cbb9d38a523/633608134141875000_OPPN%20Loke%20I.%20OBRAVNAVA.pdf

3 nov 2008 ... vzhodu lokalna cesta Loke – Gamberk – Zaloka z individualno stanovanjsko pozidavo ob njej ter na zahodu sklop individualne stanovanjske ...

Na podlagi 18 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/057b3c60-bc92-47cb-b9c3-5f202256e442/5967_Premozenjska%20z.%20B%20-%20Prenos%20upravljanja%20strelisce%20Struzevo.pdf

ki ga uporablja ŠD Predoslje za streljanje na glinaste golobe v duhu dobrih odnosov med souporabniki. 3. Navedba in opis stvarnega premoženja. Predmet ...

Na podlagi 13 - PGD MOZIRJE

http://pgd-mozirje.si/wp-content/uploads/2009/03/Statut_PGD_Mozirje-potrjen_naUE-20130223.pdf

Prostovoljno gasilsko društvo Mozirje (v nadaljevanju PGD) je samostojna, prostovoljna, nestrankarska, nepridobitna organizacija, ki vključuje v članstvo ...

Na podlagi četrtega odstavka 66

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/214084?disposition=inline

PKEdelna obnova – prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi delne ... Aditivi morajo dokazovati vsaj minimalne učinke na čistost injektorjev in izgorevanje ...

Na podlagi 46 - Mreža MaMa

https://www.mreza-mama.si/wp-content/uploads/2016/12/statut-mreza-mama.pdf

(2) Ta statut ureja organizacijo in način dela Mreže MaMa, postopek imenovanja ali izvolitve članov v organe Mreže MaMa, podrobnejše pristojnosti in način ...

Na podlagi 149 - Občina Lendava

https://www.lendava.si/sites/default/files/datoteke/seje/40._gradivo_k_10.1._tocki_dr_-_imenovanje_clanov_svetov_jz_programskih_svetov_jz_in_javnih_skladov_002.pdf

1 mar 2019 ... volitve in imenovanja člane sveta javnega zavoda DOŠ 1 Lendava kot predstavnike ustanoviteljice občine Lendava: - Doris Farics, Petišovci ...

Na podlagi 49 - Vrtec JANA

https://www.vrtec-jana.si/files/23/New_category/55/Pravila_o_hisnem_redu.pdf

DŠ: 45699267, MŠ: 3550001000, ID: SI45699267 ... med vrtcem in osnovno šolo, pri čemer je zelo pomembno, da vrtec ne dopusti prevlado šolskega kurikula v ...

Na podlagi 48 - Vrtec Pedenjped

https://www.vrtec-pedenjped.si/images/Vrtec/Dokumenti/Poslovnik_sveta_vrtca.pdf

S tem poslovnikom se ureja konstituiranje sveta VRTCA PEDENJPED (v ... sam določi točke dnevnega reda, ki jih je potrebno nujno obravnavati in o njih ...

Na podlagi 40 - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/datoteke/17246dokumenti.pdf

19 apr 2017 ... Tbilisijska ul. 59. Odgovorni projektant: ... orL o. G. Eoo .=N oo6. E'I6t o.= -9oo. ,jl{,e dr u*s oo. {9. ,;. #. XNqG. vE oo.}d .E' o. )Ns. N. *:ctryE xo.

Na podlagi 41 - Tanin dd Sevnica

http://www.tanin.si/obvestila/sklic_skupscine_2019.pdf

za preštevalca glasov se imenujeta Mojca Ratajc in Greta Luzar iz Tanin Sevnica d.d.;. - za sestavo notarskega zapisnika skupščine se potrdi notar Zdravko ...

Na podlagi 3 - Občina Šentjur

https://www.sentjur.si/files/other/news/129/483098.pdf

Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur. Sedež zavoda: Ulica ... zaposlovanje. Svetovalna služba ... Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.

Na podlagi 10 - Občina Lendava

https://www.lendava.si/sites/default/files/datoteke/seje/1._gradivo_k_8.2._tocki_-_program_turizma_2018.pdf

turizma v letu 2018 v občini Lendava v predloženi obliki in ugotavlja, da bodo z ... Delovanjem TIC-a vključno z urejanjem turističnih info. točk in informatizacijo .

Na podlagi 2 - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/665178%20Odlok.pdf

Tihaboj, Brezovo, Bistrica, Prevale, Jelenska Reber, Dole pri Litiji, Kal pri Dolah, Berinjek, Zagozd,. Zagorica, Klanec pri Gabrovki in Zgornji Log »,.

Na podlagi 45 - Kraške lekarne

http://www.kraske-lekarne.si/wp-content/uploads/2019/09/Statut_kraske_lekarne_ilirska_bistrica.pdf

ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica z dne 01.03.2008 (Ur.l ... Občina Postojna: prostore lekarne v prostorih Zdravstvenega doma Postojna, ...

Na podlagi 87 - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave/javni-razpisi/item/download/10152_3abbb1f2fe3e926591f13775e60e9697

28 sep 2018 ... Občina Jesenice razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem na ... lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so ...

Na podlagi 16 - Občina Lukovica

https://www.lukovica.si/Files/eMagazine/84/142889/Uradni%20vestnik%2019.%204.%202018%20stevilka%202.pdf

Pogodbe o izvajanju javne službe Pomoč družini na domu v Občini Lukovica z dne ... slaščice, sladoled; med, melasni sirup; kvas, pecilni prašek; sol, gorčica; kis, ... obstoječo zaprto – neprepustno troprekatno greznico ob obstoječem hlevu. V ...

Na podlagi 41 - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/6653115%20Odlok.pdf

Za turistično vodenje in izobraţevanje vodnikov lastnik znamke pooblasti lokalni turistični organizaciji, Zavod za turizem in šport v občini Kamnik in Zadruga.

Na podlagi šestega odstavka 53

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/246781?disposition=inline

Ograja mora biti sestavljena iz stebrov, nosilnih žic in mreže. Stebri morajo biti trdno ... Mreža je pletena iz kovinskih žic debeline najmanj 1,8 mm ter ima velikost.

Na podlagi prve alinee 40

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/177700?disposition=inline

za psa v CRPsi, ki ga vodi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v ... računa, če je iz njega razvidna sprememba lastništva in identifikacija psa,.

Na podlagi 32 - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/nadzorni-odbor/item/download/11233_98118c69053ba7b09ba900b4eb3bcafe

Mladinsko letovišče, ki je na Hrvaškem že od leta 1960. Na obsežnem ... domove, bungalove, kamp prikolice) obravnava kot komercialne objekte odprtega tipa.

Na podlagi 95 - Občina Vrhnika

http://www.vrhnika.si/get.php?id=14561

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja (Naš časopis, št. 410/2013).

Na podlagi 4 - Občina Lendava

https://www.lendava.si/sites/default/files/datoteke/seje/8._-_gradivo_k_4._tocki_dr_daljinsko_ogrevanje.pdf

DALJINSKEGA OGREVANJA V OBČINI LENDAVA. Predlog sklepa: Na podlagi ... podeljena podjetju Petrol Geoterm d.o.o. za obdobje 10-ih let, pri čemer znaša ...