Zbrano gradivo: temeljni pojmi analize in elementarne ... - OMR FNM

12 sep 2019 ... Poznamo tri oblike zapisa kvadratne funkcije: 1. Eksplicitna (razvita) oblika: f(x) = ax2 bx c. 2. Temenska oblika: f(x) = a(x − p)2 q, kjer je p ...

Zbrano gradivo: temeljni pojmi analize in elementarne ... - OMR FNM - Sorodni dokumenti

Zbrano gradivo: temeljni pojmi analize in elementarne ... - OMR FNM

https://omr.fnm.um.si/wp-content/uploads/2019/01/ef_gradivo_izpiti.pdf

12 sep 2019 ... Poznamo tri oblike zapisa kvadratne funkcije: 1. Eksplicitna (razvita) oblika: f(x) = ax2 bx c. 2. Temenska oblika: f(x) = a(x − p)2 q, kjer je p ...

Zbrano gradivo: temeljni pojmi analize in elementarne funkcije ...

https://omr.fnm.um.si/wp-content/uploads/2019/01/ef_gradivo_izpiti.pdf

12 sep 2019 ... 4 Linearna, kvadratna in korenska funkcija. 14 ... Funkcija f : A → B je bijektivna, ce je injektivna in surjektivna. Naj bo f ... kotna funkcija sinus.

TEMELJNI POJMI LITERARNE TEORIJE

https://dijaski.net/get/slo_snk_literarna_teorija_06__temeljni_pojmi.pdf

TEMELJNI POJMI LITERARNE TEORIJE. Sinonim za književnost je slovstvo oz. literatura. Književnost izhaja iz besede knjiga. slovo = beseda littera = črka.

Temeljni pojmi poklicnega in sTrokovnega izobraževanja - CPI

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/CPI_slovar_WEB.pdf

Temeljni pojmi poklicnega in strokovnega izobraževanja / Janko Muršak. - Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje, 2012. ISBN 978-961-6246-99-6.

Temeljni pojmi 1. PSIHOLOGIJA je znanost o duševnosti 2 ...

https://dijaski.net/get/psi_sno_temeljni_pojmi_01.pdf

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA proučuje zakonitosti duševnega razvoja. 17. PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI proučuje osebnost in razlike med njimi. 18. PSIHOMETRIJA ...

Zbrano gradivo: vaje iz elementarnih funkcij - OMR FNM - Univerza ...

https://omr.fnm.um.si/wp-content/uploads/2019/01/ef_gradivo_vaje-1.pdf

3 Funkcije. 10. 4 Realna števila. 13. 5 Stoznice. 15. 6 Linearna in kvadratna funkcija, absolutna vrednost. 17. 7 Potencne in korenske funkcije. 20. 8 Polinomi. 23.

Ustno izročilo zbrano iz knjig - ZRC SAZU

http://sms.zrc-sazu.si/Si/izrocilo/Horjak_Urslja_gora.pdf

SLIKA 50: Turško obzidje, leva in desna lipa . ... Pa tam na Suhi, tam kjer je bila precej močna voda, tam so ... Pravijo, da ima tako žganje čudežno moč.

VEDNO SEM RAD ZIDAL« Zbrano delo župnika Ivana Pečnika - Salve

https://www.salve.si/wp-content/uploads/2018/03/Vedno-sem-rad-zidal_Ivan-Pecnik.pdf

zastopnik Milan Debeljak. Založba Salve d.o.o. Ljubljana. Marija Stanonik. 200 izvodov. CIP - Kataložni zapis o publikaciji. Narodna in univerzitetna knjižnica, ...

elementarne funkcije - OMR FNM

http://omr.fnm.um.si/wp-content/uploads/Zaposleni/claniOddelka/niko.tratnik/Vaje-ElementarneFunkcije/EF_vaje2.pdf

zapi²i definicijsko obmo£je, zalogo vrednosti ter preveri, ali je injektivna oziroma surjektivna. 2. Naj bo f funkcija, ki vsakemu drºavljanu priredi njegov EM'O. Za ...

Elementarne čestice

http://www.ffh.bg.ac.rs/Dokumenti/Radiohemija/elementarne%20cestice.pdf

Radiohemija i nuklearna hemija. Šta je elementarna (fundamentalna) čestica? •Fundamentalna čestica je najjednostavniji i nedeljivi delić materije, bez oblika i ...

Elementarne funkcije

https://splet.smgs.si/TratnikUros/Pregled-elementarnih-funkcij.pdf

Definicija: 3 Ničla funkcije je vrednost neodvisne spremenljivke x0, katere vrednost funkcije f(x0) je enaka 0. V ničli graf funkcije seka (oz. se dotika) abscisno os.

(TM3a) - elementarne funkcije

https://ime.feri.um.si/assets/photos/TM3a_elementarne_funkcije3_novo.pdf

logaritemske enacbe x = 1. 2.3 Uporaba eksponentne in logaritemske funkcije. V tem poglavju si bomo pogledali, kje vse lahko uporabimo eksponentno in ...

Elementarne funkcije - grafici - Matematiranje

https://matematiranje.in.rs/IV%20godina/4.Ispitivanje%20toka%20i%20grafik%20funkcije/1.ELEMENTARNE%20FUNKCIJE-grafici.pdf

Trigonometrijske funkcije: y = sinx cos sin(. ) 2 y x x π. = = sin cos x y tgx x. = = cos sin x y ctgx x. = = Sinusna funkcija y = sinx je osnovna trigonometrijska ...

Nekaj nalog iz elementarne geometrije - Fmf

https://www.fmf.uni-lj.si/~lavric/EG%20nekaj%20nalog.pdf

Za katere tocke E zunaj danega kvadrata ABCD simetrala kota CED razdeli ta kvadrat na plošcinsko enaka dela? 3. Dokazi, da je polmer neenakostranicnemu ...

Elementi i elementarne tvari - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/0d31/b007f6479041bc016ef0fde23eea0e38cbb3.pdf

u budućnost, vidio bi da su i kemijski elementi “složene tvari” jer se mogu rastaviti na protone, neutrone i elektrone a ovi opet – prema standardnoj teoriji – na ...

ELEMENTARNE IGRE ZA OSOBE U INVALIDSKIM KOLICIMA

https://bib.irb.hr/datoteka/950844.Ljetna_skola_2018-385-388.pdf

ELEMENTARNE IGRE ZA OSOBE. U INVALIDSKIM KOLICIMA. Maja Horvatin. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, [email protected] Dario Maravić.

nekaj nalog iz elementarne geometrije obarvanih z ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4915/1/NalGeoNiD_Ucno_gradivo11_12_2017_Starcic.pdf

(b) Dan je pravokotni trikotnik △ABC s pravim kotom pri ogliイ」u C in razmerjem katet BC ... primer poskusi najti enostaven direkten dokaz omenjene formule. V ... nico nato kvadrat, na njegovo stranico spet enakokraki pravokotni trikotnik in ...

elementarne igre različnih kulturnih območij - Fakulteta za šport

http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22110134TopolsekMiha.pdf

ELEMENTARNE IGRE RAZLIČNIH KULTURNIH OBMOČIJ. Miha Topolšek. IZVLEČEK. V diplomskemu delu smo se osredotočili na predšolske otroke in otroke ...

Vaje iz Elementarne teorije števil 1. Pokazi, da za vsako naravno ...

https://ucilnica1415.fmf.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=12526

Naj bosta m in n tuji števili. Pokazi, da so vse rešitve diofantske enacbe xm = yn oblike x = tn, y = tm za primerno celo število t. 3. Za cela števila x, y in z vemo, da.

1. Osnovni pojmi

http://www.fpp.edu/~milanb/tpmeh/ummp/de/dif01.pdf

1. Osnovni pojmi. Enačba, v kateri poleg neznane funkcije neodvisnih spremenljivk ter konstant nastopajo tudi njeni odvodi, se imenuje diferencialna enačba.

OSNOVNI POJMI

https://dijaski.net/get/mat_ref_geometrija_01__osnovni_pojmi__predstavitev.pdf

OSNOVNI POJMI. -točka. -premica. -ravnina. -daljica. -kot. ODNOSI: --pripadati. -sekati. -biti vzporeden. -ležati med. Page 3. Geometrijski pojmi. Opredelitev:.

3. Temeljni sloj vlaknovin - NTF

https://www.ntf.uni-lj.si/toi/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/3.-Temeljni-sloj-vlaknovin.pdf

1- zbiralnik rezancev 2- polžni ekstrudor 3- zobniška črpalka 4- letvasti šobni paket. 5,6- komora za hlajenje in raztezanje filamentov 7- pihalna komora 8- sitasti ...

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Matjaz/Bolni%C4%8Dar/05%20TPO%20odrasli%20-%202015%20%2810%202016%29.pdf

odziva in ne diha normalno (sopenje, agonalno dihanje…) • Življenje je dragoceno in je le eno. • Ko srce preneha biti, nastopijo usodne možganske okvare v ...

Temeljni akt Društva GRS Jesenice

http://www.grs-jesenice.org/dokument.php?pid=10

1 feb 2012 ... Ime društva se glasi: Društvo gorska reševalna služba Jesenice, krajše Društvo GRS Jesenice. (v nadaljnjem besedilu temeljnega akta: GRS ...

OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMI

https://jelkazupanecmatematika.files.wordpress.com/2012/03/osnovni-geometrijski-pojmi.pdf

Daljici AB in CD sta ENAKO DOLGI oziroma SKLADNI. 4. Kadar ravno črto omejimo s točko samo na eni strani, dobimo POLTRAK. POLTRAK ima ZAČETEK,.

OSNOVNI POJMI O VESOLJU

https://dijaski.net/get/ast_ref_osnovni_pojmi_o_vesolju_01__predstavitev.pdf

Page 14. Zvezdni prah. Zvezdni prah (Stardust) je ameriška vesoljska sonda agencije NASA, katere prvotni namen je bil raziskovanje sestave kometa Wild 2 in.

STATISTIKA 1. OSNOVNI POJMI

http://mat.sc-nm.si/files/Statistika_prosojnice.pdf

Št. družin. Excel: Stolpični diagram (zmanjšamo presledke med stolpci, primeren za prikaz zveznih številskih podatkov)30. Frekvenčni poligon je linijski poligon ...

UMETNOSTNA ZGODOVINA – POJMI

https://dijaski.net/get/ume_sno_umetnostna_zgodovina_02__pojmi.pdf

UMETNOSTNA ZGODOVINA – POJMI. ARTEFAKT – lat.: umeten izdelek; izdelek izpod človeških rok. MENTEFAKT – lat.: miselni izdelek; nanaša se na ...

i #353;če v GTC-ju Temeljni kamen za kro #382 - Občina Škocjan

http://www.obcina-skocjan.si/data/nasi-koraki/Nasi_koraki_121.pdf

5 avg 2008 ... Temeljni kamen za ... za uspešno nadaljevanje razvoja naše lepe ob #269;ine Škocjan. ... Spe kli smo pi rin kruh, pi ri no pico in pi ri ne pa.

začetni pojmi geometrije - Presek

http://www.presek.si/1/1-4-Oblak.pdf

DALJICA . LOMLJENKA. Pojem daljice poznate. Daljico, ki veže (spaja) točki A in B. (kr aj išči daljice) ,označimo zA B. Sedaj pa moremo definirati po-.

začetni pojmi nomografije - Presek

http://www.presek.si/2/2-1-Vadnal.pdf

Lestvasti nomogram za procentni račun. Pri procentnem računu nastopajo tri količine in sicer: a osnovna vrednost, p procentna mera (%) in o procentni delež.

osnovni statistični pojmi - FKPV

http://www.fkpv.si/uploads/zalozba/Statistika.pdf

6.1.2 Kvartilni in decilni razmik □ 61. 6.1.3 Varianca in standardni odklon □ 64. 6.1.4 Relativni variacijski razmik □ 68. 6.1.5 Koeficient variabilnosti □ 68.

OSNOVNI GENETSKI POJMI IN DEDOVANJE

https://helenahladnik.files.wordpress.com/2012/08/osnovni-genetski-pojmi-in-dedovanje_zadnja-ver_zrss.pdf

DEDOVANJE je prenos lastnosti z ene generacije na drugo oz. s staršev na potomce. learn.genetics.utah.edu/content/begin/traits/. ○ GENETIKA je znanstvena ...

VAJE 1: Osnovni pojmi statistike - OMR FNM

http://omr.fnm.um.si/wp-content/uploads/Zaposleni/claniOddelka/marko.jakovac/Statistika%28FERI%29/vaje1.pdf

Izdelaj frekvencno porazdelitev statisticnih spremenljivk Starost in KolicinaTD ... vrste so statisticne spremenljivke Starost, KolicinaTD, Šopz, Šport in Rasa.

Temeljni agregati sektorja država - SURS

https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/8255

Temeljni agregati sektorja država so predstavljeni skozi ESR kategorije prihodkov in izdatkov. Ekonomski tokovi v nefinančnih računih so predstavljeni skozi ...

temeljni postopki oživljanja z uporabo - Nijz

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/temeljni_postopki_ozivljanja.pdf

Page 10. Potek 2. učne ure. 1. Varnost. 2. Odzivnost. 3. Dihalna pot. Page 11. 4. Dihanje. 5. Žrtev je neodzivna in ne diha normalno. 6. Pošlji po AED. Page 12 ...