Diskretne strukture, Relacije - I deo

2} je ternarna relacija na skupu R. c) Skup Np parnih brojeva je unarna relacija na skupu N. Diskretne strukture. – 7 –. Relacije - I deo. Diskretne strukture. – 7 –.

Diskretne strukture, Relacije - I deo - Sorodni dokumenti

Diskretne strukture, Relacije - I deo

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2114/DS-P09-R-1.pdf

2} je ternarna relacija na skupu R. c) Skup Np parnih brojeva je unarna relacija na skupu N. Diskretne strukture. – 7 –. Relacije - I deo. Diskretne strukture. – 7 –.

Diskretne strukture 1

http://www.math.rs/files/M105_-_Diskretne_strukture_1.pdf

Студијски програм: Основне академске студије информатике. Назив предмета: М105 - Дискретне структуре 1. Наставник: Жарко Мијајловић, Милан ...

Diskretne strukture

https://studentski.net/get/ulj_fri_ri3_dis_sno_predavanja_05.pdf

Diskretne strukture. Gašper Fijavz. Fakulteta za racunalništvo in informatiko. Univerza v Ljubljani. 15. november 2006. Operacije z mnozicami.

Diskretne strukture, Funkcije - I deo

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2105/LS-P11-F-1.pdf

Za korespondenciju f ⊆ A × B kazemo da je preslikavanje ili funkcija iz A u B ako ... t f je injektivna funkcija ako i samo ako su sve vrednosti u drugoj vrsti ove ...

diskretne strukture 1 - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~zoranp/2014-15/DS1.pdf

Diskretne strukture, kao oblast izuqava a diskretne matematike, pred- stav aju familiju matamatiqkih struktura sa konaqnim ili najvixe pre- brojivim domenima.

Diskretne strukture, Uvodno predavanje

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2114/DS-P00-UVOD.pdf

Diskretna matematika. DISKRETNE STRUKTURE je jedan od nekoliko predmeta na studijama matematike i informatike iz oblasti DISKRETNE MATEMATIKE, ...

Predmet: DISKRETNE STRUKTURE Letnik: 1. - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/diskretne%20strukture/2011051216331646/

12 maj 2011 ... Matematična logika. - sintaksa in semantika izjavnega računa: formalni jezik, induktivna definicija formul, konstrukcijsko drevo formule, dokaz z ...

Diskretne strukture - Univerza v Ljubljani

https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=26320

Univerzalna mnozica in komplement. Univerzalna mnozica, oznacimo jo z S, ustreza podrocju pogovora v predikatnem racunu. Z univerzalno mnozico se ...

DISKRETNE STRUKTURE Gašper Fijavz - [email protected]

http://matematika.fri.uni-lj.si/ds/ds.pdf

Pred vami je ucbenik predmeta Diskretne strukture, ki ga izvajamo na prvostopenjskem študiju Racunalništva in informatike na Fakulteti za racunalništvo in ...

Diskretne strukture I - Fakulteta za matematiko in fiziko - Univerza v ...

https://www.fmf.uni-lj.si/~skreko/Gradiva/DS1-skripta.pdf

... Katalozni zapis o publikaciji. Narodna in univerzitetna knjiznica, Ljubljana. 511. ŠKREKOVSKI, Riste. Diskretne strukture I [Elektronski vir] : zapiski predavanj /.

Ispitna pitanja iz predmeta Diskretne strukture I (Kurs koji ... - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~zarkom/Ispitna_pitanja_Diskretne_strukture_I_ZM_v2.pdf

Parcijalno i linearno uređeni skupovi, primeri (brojevna uređenja, binarno drvo, relacija deljivosti). 32. Beskonačna unija i presek skupova. 33. Konačni i ...

Uvod u neizrazite relacije Klasične relacije Klasične relacije ...

http://www.zemris.fer.hr/predmeti/nenr/nastava/Relacije_web_handouts.pdf

Uvod u neizrazite relacije. Klasične relacije. Kartezijev produkt. Definicija Neka su A i B dva neprazna skupa, Kartezijev produkt A × B je definiran kao,.

Tema: Relacije. Relacije ekvivalencije. - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~alex/DS1/vezbe/cas2.2013.2014.pdf

Aleksandra Kostic. Tema: Relacije. Relacije ekvivalencije. Definicija 1. Neka je A proizvoljan skup, n-arna relacija ρ na skupu A je podskup skupa An = A × A × .

Relacije

http://old.elfak.ni.ac.rs/downloads/informacije/studenti/praktikumi/linearna-algebra-skripta-1.pdf

Relacija ρ u skupu A koja ima osobine: refleksivnost, simetricnost i tranzitivnost naziva se relacija ... Ispitati da li je relacija deljivosti u skupu prirodnih brojeva.

4. Relacije

http://mata.fon.rs/skladiste/dms/nastava/7/DMS-06-07-08.pdf

2 мар 2009 ... U zavisnosti koje od ovih osobina poseduje relacije, imamo 2 vaжne klase relacija. • Relacija koja je R,S,T naziva se relacija ekvivalencije.

Operacije i relacije na skupovima - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~cvetana/Nastava/Materijal/OperacijeRelacije.pdf

20 дец 2012 ... 2.4 Operacije i relacije na elementima. 2.4.1 Operacije na skupu. Unarna operacija na elementima ili clanovima skupa (ili, unarna operacija.

Prezentacija iz poglavlja Skupovi i relacije - FOI

https://elfarchive1516.foi.hr/pluginfile.php/57616/mod_page/content/3/Skupovi_i_relacije.pdf

Svojstva bin. relacija. Relacija ekvivalencije. Parcijalni uredaj. Funkcije kao relacije. Sadrzaj. Skupovi i relacije. Zadavanje skupa. Relacije medu skupovima.

Predavanje 5 - Elementi teorije skupova; Relacije - [email protected]

https://c2.etf.unsa.ba/pluginfile.php/57920/mod_resource/content/0/Slajdovi/predavanje5.pdf

Unija i presjek. 4 Zakoni algebre skupova. 5 Uredene n-torke i Descartesov produkt. 6 Relacije. Definicija relacije. Relacije na skupu. 7 Reprezentacija relacija.

Zapiski predavanj iz Algebre in Diskretne Matematike - Fmf

https://www.fmf.uni-lj.si/~potocnik/Ucbeniki/ADM-Zapiski.pdf

relacija. Na primer, v mnozici števil lahko vpeljemo relacijo ≤, ali pa relacijo ... Omenimo še, da je relacija deljivosti tranzitivna relacije. Natancneje,.

odabrana poglavlja iz diskretne matematike - Knjizara.com

https://www.knjizara.com/pdf/94886.pdf

VIII. Iz predgovora drugom izdanju knjige ”Diskretna matematika” . . . . . . . . X. Iz predgovora prvom izdanju knjige ”Diskretne matematicke strukture” . . . X. 1.

Algebraicne strukture - FMF

https://www.fmf.uni-lj.si/~kosir/poucevanje/skripta/strukture.pdf

Lastnosti binarnih operacij: ◦ : M × M → M. 1.) ◦ je asociativna, ce velja (a ◦ b) ◦ c = a ◦ (b ◦ c) za poljubne a, b, c ∈ M. Recemo tudi, da za ◦ velja asociativnost. 2.

STRUKTURE BIOLOŠKIH MOLEKUL

https://www.ki.si/fileadmin/user_upload/datoteke-D01/Laboratorij_za_racunsko_biokemijo_in_nacrtovanje_ucinkovin/Ucno_Gradivo_Famnit.pdf

Študijsko gradivo pri predmetu: Strukture bioloških molekul. Univerza na ... aromatičnost, stereokemijo in upoštevati potencialne tavtomerne oblike molekule.

Primerjava strukture in funkcije

https://dijaski.net/get/bio_vaj_primerjava_strukture_in_funkcije_01.pdf

razred vrtinčarji (Turbellaria) Vrtinčar. razred sesači (Trematoda). razred trakulje (Cestoda). poddeblo nitkarji (Nemertea). poddeblo valjasti črvi ...

CELIČNE STRUKTURE IN ORGANELI

https://dijaski.net/get/bio_sno_celicni_organeli_03.pdf

*citoplazma: organeli citosol. CELIČNE STRUKTURE IN ORGANELI ... Piknje so odprtine v celični steni, skozi katere sta povezani citoplazmi sosednjih celic.

POLOŽAJ CENTRALNE RELACIJE 1 CENTRALNE OKLUZIJE ...

https://hrcak.srce.hr/file/149223

okluzija. Dijagnozu funkcijskih smetnji stomatognatog sustava teško je kli nički utvrditi ... razlike položaja centralna relacija — centralna okluzija stvaraju se uvjeti.

Predstavitev izobrazbene strukture v Sloveniji in EU-28

https://www.gzs.si/LinkClick.aspx?fileticket=em59pJr38yk%3D&tabid=47814&portalid=120&mid=68602

4 mar 2020 ... neznana izobrazba, ni podatka. 2.638. 2. 417. SKUPAJ ... srednješolska izobrazba (ISCED 3-4) terciarna izobrazba (ISCED 5-8). Vir: Eurostat ...

paralelne strukture na kosovu - OSCE

https://www.osce.org/sr/kosovo/24620?download=true

16. maja 2006. raketna granata je ispaljena na prodavnicu u opštini Leposavić/ ... 83 Opština Peć/Pejë je odobrila održavanje nastave na bosanskom jeziku.

OPIS STRUKTURE GRAFIČNIH PODATKOV ZK:

https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/struktura/Opis_strukture_graficnih_podatkov_ZK.pdf

ZKN_PMEJE (zemljiškokatastrski načrt – parcelne meje) ... Enako velja tudi za polje katastrski razred, ki lahko še vedno vsebuje vrednosti različne od 0, vendar ...

MODELIRANJE OPTIMALNE FINANCIJSKE STRUKTURE

https://hrcak.srce.hr/file/267781

Opatija, Sveučilište u Rijeci. Hrvatska ... Najistaknutija osobina municipalnih obveznica jest da je "kupon dohodak" oslobođen od plaćanja državnih poreza na ...

analiza organizacijske strukture - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Kukovicic_Ales_20070829.pdf

29 avg 2007 ... organizacijska struktura na splošno, preučitev obstoječe ... primerna poslovno-funkcijska organizacijska struktura, v kateri so delovna področja.

ANALIZA POPULACIJSKE STRUKTURE OLJČNE ... - UP FAMNIT

https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/zakljucna_dela/download/176

14 okt 2014 ... Ključne besede: oljčna muha/Bactrocera oleae Gmelin/populacijska struktura/mikrosateliti. Izvleček: V obdobju od 1. 9. 2013 do 1. 10.

NŠK-prikaz organizacijske strukture-zadnja - SIstory

http://sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY%3AID%3A1200

Bubnič zbral o taborišču Rižarna v Trstu (1943-1945). Drugi, manjši del, pa obsega gradivo, ki se je nabralo ob procesu leta 1976 v Trstu. Odsek je prevzel arhiv ...

Dopolnitev organizacijske strukture posamezne OE - Osnovno ...

https://www.ozg-kranj.si/data/files/Dokumenti/org_struktura_dop.pdf

ZD Jesenice, Cesta Maršala Tita 78, 4270 Jesenice. ZD Bled, Mladinska cesta 1, 4260 Bled. ZD Bohinj, Triglavska cesta 15, 4624 Bohinjska Bistrica,.

Osnove strukture bioloških molekul - FKKT

https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/2-%C5%A0tudij/1-Bolonjski_programi_1._stopnje/1a-Biokemija_2019-2020/OSNOVE_STRUKTURE_BIOLOSKIH_MOLEKUL_2019-2020.pdf

Univerzitetna koda predmeta / University Course Code: BK118S. Predavanja. Lectures. Seminar. Seminar. Vaje. Tutorial. Klinične vaje. Work. Druge oblike.

Vpliv izobrazbene strukture prebivalstva na gospodarstvo ...

https://fei.uni-nm.si/uploads/_custom/revija_eb/vol4no2/Revija_EB-2017_V4N2.4.pdf

strukture prebivalstva na gospodarstvo Slovenije in njenih regij, s posebnim poudar- kom na JV Sloveniji, ki je po površini največja statistična regija v Sloveniji.

Osnovne algebarske strukture 5. Vektorski prostori

http://marjan.fesb.hr/~borka/files/UAAG%20strukture_pred8_16_17.pdf

Definicija 5.6 Neka je V vektorski prostor nad poljem F i S ⊂ V bilo koji skup vek- tora. Za S kažemo da je linearno nezavisan ako je svaki njegov konaˇcan ...