Poročilo o opravljenem rednem nadzoru Pregled ... - Občina Vodice

Osnovna šola Vodice (v nadaljevanju OŠ Vodice), Ob šoli 2, 1217 Vodice, ... gospodarnosti porabe proračunskih sredstev v OŠ Vodice za leta 2011 in 2012.

Poročilo o opravljenem rednem nadzoru Pregled ... - Občina Vodice - Sorodni dokumenti

Poročilo o opravljenem nadzoru učinkovitosti in ... - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2018/11/Poro%C4%8Dilo-NO-o-u%C4%8Dinkovitosti-in-gospodarni-rabi-sredstev-za-O%C5%A0-Ig-v-letih-2016-in-2017.pdf

10. 2017 do 27.10. 2017 v CŠOD. Medvedje Brdo. Pogodba je bila naknadno spremenjena, število udeležencev je bilo popravljeno na 63, pogodbeni termin od ...

Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/5.-tocka-koncno-porocilo-o-opravljenem-nadzoru-MOL-za-leto-2017.pdf

31 dec 2018 ... Slavka Kavčič,. - ga. Jovita Ažman. - g. Ivan Oven ... V letu 2017 je MOL z družbo Lesnina MG in Atlas oprema podpisala pogodbo o dobavi in ...

Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti ...

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/nadzorni/dokoncna_porocila/nadzor_poslovanja_ks_primoz_2013-2014.pdf

Odgovorna oseba nadzorovanega organa Silvo Vintar, predsednik KS Primo: UVOD. Nadzorni odbor Obdine Sevnica je na podlagi 32. 6lena Zakona o lokalni ...

Končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne ...

https://obcina.kranjska-gora.si/files/other/news/70/151640Kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo%20o%20opravljenem%20nadzoru%20poslovanja%20Krajevne%20skupnosti%20Podkoren%20v%20letu%202017.pdf

27 sep 2018 ... Peč na pelete in dimne cevi. Ponudba št. 245-1153 za nakup peletne peči 8.5 KW in dimnih cevi je bila narejena 21.11.2017 s strani Merkur ...

Končno poročilo o opravljenem nadzoru štirih veljavnih pogodb ...

https://www.novomesto.si/mma/-/2017092111234557/

Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99 s kasnejšimi dopolnitvami in spremembami),. Posebne gradbene uzance,. Zakon o graditvi objektov,. ZDDV-1,.

Končno poročilo Pregled namenskosti in smotrnosti ... - Občina Vodice

https://www.vodice.si/files/other/news/147/11959620180130110913.pdf

sodelovali Hedvika Rosulnik, ravnateljica in Marjeta Cerar, računovodja - poslovni sekretar. 1.2. ... regresa za prehrano med delom (Uradni list RS, št. 3/2015 z dne 16. 1. ... Kraj, od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, razdalja od bivališča ... da so iz izjave razvidni vsi kraji opravljanja dela javnega uslužbenca.

Končno poročilo LEK Vodice - Občina Vodice

https://www.vodice.si/files/other/news/147/31010Kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo%20LEK%20Vodice.pdf

31 dec 2008 ... in valovitka. (občina). Les dvojna ... nakupu ni več edini kriterij) ter obveščevalne akcije in akcije za ozaveščanje. Struktura rabe električne ...

ZADEVA: Pregled in potrditev zapisnika 5 ľedne seje - Občina Vodice

https://www.vodice.si/files/other/news/147/177070To%C4%8Dka%202%20-%20Pregled%20in%20potrditev%20zapisnika%205.%20redne%20seje%20Ob%C4%8Dinskega%20sveta%20Ob%C4%8Dine%20Vodice.pdf

21 mar 2019 ... Člani svetniške skupine N.Si, Anton Kokalj, ddr. TomaŽ Gyergyek, Tilen Jeraj in Milan. Cebulj, so v skladu s Poslovnikom občinskega sveta ...

Končno poročilo o opravljnem nadzoru smotrnosti in ... - Občina Bovec

https://www.obcina.bovec.si/gradivo/NO-O.SOLA_BOVEC/Kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo%20o%20nadzoru%20O%C5%A0%20Bovec.pdf

Na podlagi 42. in 43. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72, z dne 11. 7. ... Družba Sodexho izda račun javnemu zavodu glede na realizirane obroke. Šola ... PR-167 Petrol d.d. kurilno olje OŠ Bovec 6.755,37 € v količini 10.000 1.

Končno Poročilo o nadzoru projektne dokumentacije ... - Občina Mirna

https://www.mirna.si/files/other/news/216/118359projektna%20dokumentacija.pdf

22 feb 2013 ... 2017. Na osnovi 5, odstavka 42. in 47. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo ... Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št.

Koncno porocilo o nadzoru zapadlih terjatev in ... - Občina Dobrepolje

https://www.dobrepolje.si/files/other/news/38/224472Koncno%20porocilo%20o%20nadzoru%20zapadlih%20terjatev%20in%20postopkov%20izterjav%20na%20dan%2031.12.2018-1.pdf

bo opomin pred tožbo, v katerem občina dolžnika seznani, da bo v primeru neplačila njegova terjatev predala v izvršbo in bo poleg stroškov izvršbe dolžan ...

Zadeva: poročilo o nadzoru za leto 2016 - Občina Markovci

https://www.markovci.si/files/other/news/174/145199006_Poro%C4%8Dilo_NO_2016.pdf

3 avg 2018 ... našem primeru Območna gasilska zveza Ptuj). Namenskost ... -Račun, štev. : 01-160 20058, Bukvica, znesek 17,85 EUR, Plačano gotovina.

končno poročilo o nadzoru cezama-a za leto 2018 - Občina RUŠE

https://ruse.si/fileadmin/user_upload/KON_POROCILO_CEZAM_2018_Olga.pdf

1 jul 2019 ... Javni zavod Center za mlade Ruše, Mariborska cesta 31, 2342 Ruše. ... konto kartica 464620 - prispevki na plačo za zaposlovanje, konto ...

končno poročilo o nadzoru rabe javnih sredstev v ... - Občina Dornava

https://www.dornava.si/index.php/nadzorni-odbor/nadzorni-odbor/koncna-porocila-nadzornega-odbora/koncno-porocilo-o-nadzoru-rabe-javnih-sredstev-v-drustvu-oktet-dornava/download

... sredstva porabila namensko in sicer: • Obračun potnih stroškov za umetniško vodjo go. Lovrenčič Lah: 692,64 EUR,. • Reklama Alinea tisk d.o.o.: 114,70 EUR, ...

Letno poročilo župana - Občina Vodice

https://www.vodice.si/files/other/news/147/180512Letno%20poro%C4%8Dilo%20%C5%BEupana%20o%20delu%20Ob%C4%8Dine%20Vodice%20za%20leto%202018.pdf

27 apr 2019 ... 7.5. V letu 2018 sta bila objavljena 2 javna poziva za Sredstva so bila razdeljena med naslednjih. 8 izvajalcev: - Župnija Vodice 310,08 EUR,.

32. redna seja Občinskega sveta Občine Vodice ... - Občina Vodice

https://www.vodice.si/Files/eMagazine/147/42729/December%202013.pdf

32. redna seja. Občinskega sveta. Občine Vodice. Naj zadiši po prazničnem pecivu sestre Nikoline. Slavnostni sprejem svetovnega prvaka –. Aleša Borčnika.

Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto ... - Občina Vodice

https://www.vodice.si/files/other/news/147/73979Zaklju%C4%8Dni%20ra%C4%8Dun%20prora%C4%8Duna%20Ob%C4%8Dine%20Vodice%20za%20leto%202016.pdf

31 dec 2017 ... bilance stanja ter poročilom o realizaciji letnega programa prodaje občinskega stvarnega in ... V uporabi je tudi oglasna deska v prostorih občinske uprave Občine Vodice in Kulturnega doma Vodice, plakatni prostori v ... cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.

TOCKA 5 občini Vodice za leto 2019 - Občina Vodice

https://www.vodice.si/files/other/news/147/177073To%C4%8Dka%205%20-%20Letni%20program%20ravnanja%20s%20komunalnimi%20odpadki%20v%20Ob%C4%8Dini%20Vodice%20za%20leto%202019.pdf

12 apr 2019 ... 8 Zbirni center Vodice ... 7 Zbirni center. 20. 7.3 Načrt ... trije zbirni đentri in sicer zbirni centrĺ StaneŻić,e, Zalog in Povšetova (leła bo nadomestĺl.

Mnenje Občine Vodice o kandidatu za direktorja ... - Občina Vodice

https://www.vodice.si/files/other/news/147/94419Mnenje%20Ob%C4%8Dine%20Vodice%20o%20kandidatu%20za%20direktorja%20Mestne%20knji%C5%BEnice%20Ljubljana.pdf

20 jun 2017 ... 18. člen Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda MKL pravi: >Direktorja imenuje ... [Dvajsetal 20. obletnica preselitve KnjiŽnice PreŽihov Voranc/ ...

Končno poročilo o nadzoru OŠ Oplotnica - Občina Oplotnica

https://oplotnica.si/wp-content/uploads/2018/11/Kon%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo-o-nadzoru-O%C5%A0-Oplotnica-podpisano.pdf

ZAVODA OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA BATALJONA OPLOTNICA. /Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Oplotnica/. Nadzorni odbor v ...

poročilo o opravljenem delu - Gov.si

https://gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Bolezni-zivali/Aplikacija-EPI/porocilo_o_opravljenem_delu.pdf

Slika 2: Izbor po različnih organizacijah in primer 1. VA POROČILO. Kadar želite poročilo za določeno veterinarsko organizacijo kliknete VA poročilo in pod.

Poročilo in pregled dejavnosti Urada za mladino - Mestna občina ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/publication/6097/poroilo-pregled-dejavnosti-um-mol-2005.pdf

Društvo Mladinski ceh. Mladinska akademija. 514.500. 6. Društvo Legebitra. Legebitrina svetovalnica. 514.500. 7. Društvo za nenasilno komunikacijo.

razširjeni energetski pregled končno poročilo - Občina Divača

https://www.divaca.si/mma/koncno_porocilo__energetski_pregled_stavbe_zd_divaca/2016081308120370/?m=1471068716

13 avg 2016 ... plinska kotla proizvajalca Junkers ZR24-3AE nazivne moči 24 kW, ... razsvetljava in ter zdravstveni aparati (kompresor, paromat, ulivalnik, peč za keramiko, ... [9] Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih ...

poročilo o opravljenem delu v vrtcu dobje pri planini šolsko leto ...

http://www.osdobje.si/files/2014/07/zakljucno_porociloVRTEC_16-17.pdf

VODJA ENOTE VRTEC : Ana Kostanjšek. Dobje, avgust 2017. Dobje pri Planini 20 a, 3224 Dobje ... Nina Škoberne spremljevalka gibalno oviranega otroka, ...

Poročilo o zdravstvenem nadzoru pitnih vod v občinah Trebnje ...

http://www.komunala-trebnje.si/data/upload/Porocilo_o_zdravstvenem_nadzoru_pitne_vode_2012.pdf

Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto. Novo mesto, Mej vrti 5; tel. ... Pitne vode, letno poročilo za leto 2012, Komunala Trebnje, št. ... 1 Pitna voda je zdravstveno ustrezna, kadar ne vsebuje mikroorganizmov in parazitov v številu ter snovi v ...

OBČINA VODICE

https://www.vodice.si/files/other/news/147/61056k%20t%C4%8D.%208%20Pobude%20predlogi%20vpra%C5%A1anja%20-%2022.%20redna%20seja%20OS%20OV.pdf

shelterja vgradil tudi optični kabel. Telekom je sočasno zgradil še del kabelske kanalizacije po naselju Repnje (Občina Vodice je sočasno gradila kabelsko ...

Zavod OŠ Vodice - Osnovna šola Vodice

http://www.os-vodice.si/files/2014/08/Na%C4%8Drt-varnih-%C5%A1olskih-poti-O%C5%A0-Vodice-splet-2018-19.pdf

Graf 7: Način prihajanja v šolo v 1.triadi (2. in 3. razred) – OŠ Vodice PŠ Utik. ......... ... učitelji učence ponovno opozarjajo in osveščajo o pravilnem ravnanju v ...

hišni red oš vodice - Osnovna šola Vodice

http://www.o-vodice.lj.edus.si/pravilniki/Hisni_red.pdf

29 avg 2014 ... 2014, sprejel Hišni red Osnovne šole Vodice. ... 4.1 Učitelji vsakodnevno opravljajo dežurstvo v za to namenjenih šolskih prostorih, in sicer:.

Manca Tia Boc - Občina Vodice

https://www.vodice.si/Files/eMagazine/147/158424/Kopitar%208%20Oktober%20_web.pdf

4 okt 2018 ... melodijo Rženova Tinka ansambla. Štirje kovači. Poskusite! Mi smo penzionisti vsi, dobri smo prijatelji,. Bukolani in Turnci se zberemo in v.

ToČKA 5 - Občina Vodice

https://www.vodice.si/files/other/news/147/123867To%C4%8Dka%205%20-%20Poro%C4%8Dilo%20o%20izvajanju%20storitve%20Pomo%C4%8D%20dru%C5%BEini%20na%20domu%20v%20ob%C4%8Dini%20Vodice%20za%20leto%202017%20ter%20analiza%20cen%2

6 apr 2018 ... občina Vodice je za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč druŽini na domu na ... Comett Zavod za pomoč in nego na domu izvaja storitev pomoč družini na domu kot socialna oskrba ... Centel za socialno delo Mozirje.

Katja Keržič - Občina Vodice

https://www.vodice.si/Files/eMagazine/147/155519/Kopitar%207%20September%20web.pdf

6 okt 2018 ... Pošta Vodice. Delovni čas: ponedeljek, sreda in petek od 8. do ... Lekarna. Lekarna Komenda, podružnica Vodice. Delovni čas: ob ponedeljkih in sredah od 12. do. 19. ure, torek ... glav, Intersocks Kočevje, A2U, Ome- ga sport ...

Cilka Marenče - Občina Vodice

https://www.vodice.si/Files/eMagazine/147/201642/Kopitar%204%20junij%202019%20web.pdf

1 jul 2019 ... Lektor: Grega Rihtar. Fotografije: Tina Kosec in ostali. Celostna grafična podoba: Rok Štupar. Prelom in oblikovanje: Janez Hočevar.

Branka Jeraj - Občina Vodice

https://www.vodice.si/Files/eMagazine/147/97306/Avgust%202017.pdf

2 sep 2017 ... Kabine Šerinjon – prva slovenska e-knjižnica modnih in vintidž oblačil. TAMARA VIdIC pERKO,. SNAgA, d. O. O.. Naš vsakdan je prežet s hitro.

Robert Ljoljo - Občina Vodice

https://www.vodice.si/Files/eMagazine/147/229113/08%20Kopitar%20November%202019%20web.pdf

7 nov 2019 ... kajo pogrebi, kako je s pokopom zu- naj pokopališča, kako je z najemom grobov in postavitvijo spomenikov. Zataknilo se je prav pri slednjem.